dot
EXCLUSIVE INTERVIEW
dot
bulletสัมภาษณ์พิเศษ
dot
จับกระแส
dot
bulletลงโฆษณาฟรี
dot
รับสมัครข่าวสาร

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ออมสิน เซ็นเอ็มโอยูแบงก์อิสลามต้านฟอกเงิน-ก่อการร้าย

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2561) ได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือทางด้านการกำกับการปฏิบัติงาน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ  นายวิทัย รัตนากร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างสถาบันการเงินรัฐ โดยธนาคารออมสินจะส่งเสริมและสนับสนุนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาการดำเนินงานด้านการกำกับการปฏิบัติงาน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงร่วมกันในการกำหนดรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติของการให้ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นบรรลุวัตถุประสงค์การทำบันทึกข้อตกลงต่อไป

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารฯ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางการ และกฎเกณฑ์ของธนาคารฯ สำหรับการกำกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ธนาคารฯได้กำหนดให้มีส่วนกำกับการฟอกเงินโดยเฉพาะ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT/CPF โดยมีนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ยับยั้ง มิให้ธนาคารฯถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีกรอบการดำเนินงานในด้านดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน และถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบธนาคารออมสิน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารออมสินทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สำหรับการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความโปร่งใสของธนาคารออมสิน เกิดจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจำนวน 55 แห่ง นับตั้งแต่ปี 2557 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยสนับสนุนและดำเนินการให้รัฐวิสาหกิจ มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยธนาคารออมสินได้เข้าร่วมประเมินผลตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ธนาคารออมสินมีคะแนน ITA อยู่ที่ 95.79 จาก 87.24 เมื่อปี 2557 เป็นอันดับที่ 3 จากรัฐวิสาหกิจ 54 แห่ง และเป็นอันดับที่ 6 จากหน่วยงานทั่วประเทศ 442 แห่ง

“ความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะเป็นนิมิตหมายที่ดีในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานด้านการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือในสายตาของนานาชาติ” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว

ด้าน นายวิทัย รัตนากร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ไอแบงก์ กล่าวว่า ไอแบงก์ ตระหนักดีว่า ธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงินของรัฐขนาดใหญ่ เป็นผู้นำด้านการกำกับการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ในวันนี้ที่ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารออมสิน โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาการดำเนินงานในด้านการกำกับการปฏิบัติงาน ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ทั้งนี้การดำเนินการทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การกำกับการปฏิบัติงาน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ล้วนแต่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สถาบันการเงินพึงต้องมีการพัฒนาและยกระดับอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เท่าทันต่อสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฎิบัติในระดับนานาชาติอันเป็นการสร้างความมั่นใจต่อประชาชนผู้ใช้บริการ รวมตลอดถึงหน่วยงานทางการว่าไอแบงก์เป็นสถาบันการเงินที่ให้ความสำคัญต่อความโปร่งใส ภายใต้นโยบายที่คำนึงถึงความรับผิดชอบสูงสุดต่อทุกภาคส่วน

“ความร่วมมือในครั้งนี้ ระหว่าง ธนาคารออมสินและไอแบงก์ เป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างสถาบันการเงินภาครัฐ เพื่อยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสสูงสุดต่อการให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง” นายวิทัย กล่าวทิ้งท้าย

 
การเงิน

กิน! ลด! ลุ้น มันส์
โปรสุดพิเศษผ่อนทอง 0% 6 เดือน วันเดียว
กิจกรรมเพื่อลูกค้า
ออมสิน เปิดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ 80 แห่ง ทั่วประเทศ
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เปิดตัวแชทบอท “น้องเฟิร์ส” เสริมทัพบริการลูกค้า
ออมสิน ออก “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ”
“สงกรานต์อุ่นใจ”
ซีไอเอ็มบี ตอกย้ำแนวคิด “ผลกำไรสูงสุด เริ่มต้นด้วยการลงทุนกับสุขภาพ”
“รีฟินน์” เปิดตัว สินเชื่ออเนกประสงค์บ้านแลกเงิน
ออมสิน จัดงาน ครบรอบ 105 ปี “1 เมษายน 2561”
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ คว้ารางวัลด้านนวัตกรรมระดับเอเชีย
“รีฟินน์” โชว์ยอดรีไฟแนนซ์ 16 เดือนรวม 3.2 พันล้าน ตั้งเป้าปี 61 แตะหมื่นล้าน
ออมสินโอนแล้ว คืนเงินผู้ชำระหนี้ดีติดต่อกัน 12 เดือน
"เอาใจนักช้อปออนไลน์"
แบงก์ออมสิน ชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติปี 2561
“Krungsri Exclusive Night, The Fragrance of Perfection”
ไทยแลนด์ สมาร์ท มันนี่ จัดเต็ม ฝาก กู้ หุ้น LTF/RMF ประกัน อสังหาฯ
ออมสิน พร้อมเป็นแหล่งทุนเปิดทางสร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย
ออมสิน มุ่งดัน START UP สู่งเวที Innovation Hub
ธนาคารออมสิน จัดงาน “Smart SMEs Smart START UP”
บัตรเครดิตกรุงศรี จัดโปรใหญ่ฉลองปลายปี
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ สนับหนุนช้อปช่วยชาติส่งแคมเปญกินช้อปทั่วไทย
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ คว้าอันดับ 1 สุดยอดแบรนด์ออนไลน์
ออมสิน พร้อมแล้ว สินเชื่อรูปแบบใหม่สำหรับผู้สูงอายุ
ชำระเบี้ยประกันเอไอเอสุดคุ้ม กับบัตรเครดิตกรุงศรี
บัตรเครดิตกรุงศรี เอาใจขาช้อปออนไลน์”
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เปิดตัวบัตรใหม่ “กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์”
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จับมือซีพีเอ็น จัดแคมเปญ “Enhance Your Beauty 2017”
เอพี ไทยแลนด์’ ส่งแคมเปญ “Phenomenal 10
“Happy Rainy Time”
บัตรเครดิตกรุงศรี เอาใจคนรักหนังสือ
ความเชื่อมั่น SME ครึ่งปีแรกทรงตัว ชี้เถ้าแก่ยุคใหม่ต้องคิดเผื่อโต
รับสูงสุด 3 เด้งกับบัตรเครดิตกรุงศรี
เปิดแผน EEC หนุน SME โตเพิ่มปีละ 6 หมื่นล้าน
กรุงไทยเตรียมจัดประมูลทรัพย์สินพร้อมขายบิ๊กล๊อตครั้งยิ่งใหญ่"
พบกับสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0.25% ในงานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ หาดใหญ่
สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ กับดอกเบี้ยพิเศษ ช่วยให้คุณประหยัดและผ่อนได้เบาขึ้น
บัตรเครดิตกรุงศรี จับมือเมกา บางนา มอบส่วนลดสูงสุด 60%
ธอส. ชวนประมูลทรัพย์ NPA ราคาพิเศษ เสาร์ที่ 22 เมษายนนี้
เที่ยวสงกรานต์อุ่นใจกับประกันภัยแฮปปี้ ฮอลิเดย์”
ธอส.แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการคนใหม่
"ช้อป 2,000 คืน 200 กับบัตรกรุงศรี ซิกเนเจอร์”
“รูด…บัตรนี้มีแต่ได้” กับบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
ซิตี้แบงก์ เปิดบริการ แลกซื้อสินค้าด้วยคะแนนสะสมที่ Amazon.com
ติดเครื่องรับบัตร (EDC) ของทีเอ็มบีวันนี้ มีแต่ได้กับได้
ธนาคารเกียรตินาคิน เดินหน้าธุรกิจ Credit House
เกียรตินาคิน จัดโซน KK Avenue งานมหกรรมบ้านและคอนโด
วิริยะประกันภัยเติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0
ธอส.ประกาศแผนปี 60 มุ่งเน้นนวัตกรรมนำองค์กร
ธอส.จัดทำแพ็คเกจสินเชื่อทำให้คนไทยมีบ้าน
กรุงศรีคาดแนวโน้มสินเชื่อโต 6-8% ในปี 2560
“ขอบคุณสื่อมวลชน”
ธนาคารเกียรตินาคิน ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีระกา
ทีเอ็มบี ผนึกกำลัง อาลีบาบา ผ่านเรดดี้แพลนเน็ต
รูดเยอะรับแยะ กับบัตรเครดิตกรุงศรี
ธอส.ประกาศ 2 มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ทีเอ็มบี ร่วมกับ คิง เพาเวอร์ จัดแคมเปญสุดพิเศษเอาใจนักช็อปบัตร TMB
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ร่วมผูกปิ่นโตข้าวอินทรีย์สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
เมื่อมีสินทรัพย์ในมือ เราจะทำอย่างไรเพื่อต่อยอดให้ยั่งยืน?
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ สนับสนุนมาตรการลดหย่อนภาษี
ธอส.ซ่อมแซมบ้านให้ชาวบ้านชุมชนวัดพระแก้ว จ.เชียงราย
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผนึกซีพีเอ็นมอบโปรผ่อน 0% ยกศูนย์การค้าฯ เอาใจชาวอีสาน
ธอส.จัดหนัก จัดเต็ม !!! ขยายกรอบวงเงินโครงการสินเชื่อบ้าน 63 ปี
ทีเอ็มบีมีกำไรก่อนสำรองในไตรมาส 3 เติบโตต่อเนื่อง 8%