ReadyPlanet.com
dot
EXCLUSIVE INTERVIEW
dot
bulletลงโฆษณาฟรี
dot
รับสมัครข่าวสาร

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


กทพ. เดินหน้าโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ

กทพ. เดินหน้าโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก

โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2(ปัจฉิมนิเทศโครงการ) แล้ววันนี้
 

​วันนี้ (๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ ๒ (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) งานทบทวนศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและงานทบทวนและออกแบบรายละเอียดของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ซึ่งเป็นการนำเสนอผลการศึกษา มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพิจารณาร่วมในการศึกษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด
​พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ (กทพ.) เปิดเผยรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวว่า โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจากคณะรัฐมนตรีและได้รับความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อปี ๒๕๓๗ จึงได้มีการก่อสร้างเสาตอม่อไปพร้อมกับการก่อสร้างถนนประเสริฐมนูกิจ ต่อมาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือได้ถูกบรรจุไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดินปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ แต่ได้มีการชะลอโครงการไว้ก่อน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพการจราจรบนถนนประเสริฐมนูกิจมีความหนาแน่นมากจึงได้มีการเสนอความเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการจราจรต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและจึงได้รับความเห็นชอบในหลักการ โดยบรรจุโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือไว้ในแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม ระยะเร่งด่วน พ.ศ.๒๕๖๐ และให้ กทพ. ดำเนินโครงการฯ เฉพาะตอน N2 และ E-W Corridor ด้านตะวันออก เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนประเสริฐมนูกิจ ตั้งแต่บริเวณทางแยกเกษตรศาสตร์ถึงถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก รวมระยะทางประมาณ              ๑๐.๕ กิโลเมตร ขนาด ๔ ช่อง จราจรไป – กลับ โดยไม่มีการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของอุโมงค์เกษตรศาสตร์บริเวณเสาตอม่อที่ 10 ของถนนประเสริฐมนูกิจ ซึ่งได้ผนวกโครงการสะพานข้ามทางแยกบนถนนประเสริฐมนูกิจของกรมทางหลวงจำนวน ๕ แห่ง ประกอบด้วยแยกวังหิน แยกเสนานิคม แยกสุคนธสวัสดิ์ แยกนวลจันทร์ และแยกนวมินทร์ ซึ่งเป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาการจราจรร่วมกันระหว่างระบบทางหลวงและระบบทางพิเศษ อันเป็นการเสริมสร้างพื้นที่ในการรองรับปริมาณจราจรของโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการดำเนินการโครงการฯในครั้งนี้ กทพ. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด    และบริษัท เทสโก้ จำกัด ให้ดำเนินงานทบทวนศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และงานทบทวนและออกแบบรายละเอียดของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ซึ่งจากการศึกษาพบว่า  โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2ฯ มีมูลค่าการลงทุนโครงการโดยรวม เท่ากับ ๑๗,๕๕๑ ล้านบาท และมีอัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) ร้อยละ ๒๘.๕๗ ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง และช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนประเสริฐมนูกิจได้ ทำให้ความสามารถในการรองรับรถ  ที่ผ่านทางแยกเกษตรศาสตร์โดยรวมเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ ๒๖

 

​“อย่างไรก็ตามโครงการฯ นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดการให้การสนับสนุนและการมีส่วนร่วม  ของประชาชน กทพ. จึงได้จัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งแรกขึ้นเมื่อเดือนกันยายน  ที่ผ่านมาโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว จำนวน 357  คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรพัฒนาภาคเอกชน สถานประกอบการ สถานศึกษาในพื้นที่ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจในโครงการ โดยในครั้งนั้นที่ปรึกษาได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ เพื่อนำไปสู่การวางแผนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม ซึ่งขณะนี้การดำเนินการศึกษา ของโครงการฯ อยู่ในขั้นตอนการเตรียมจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   กทพ. จึงได้จัดให้มีการสัมมนาฯ ครั้งนี้ขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษา และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น   ต่อผลการศึกษา และร่างมาตรการดังกล่าว เพื่อให้การพัฒนาโครงการฯ สามารถดำเนินไปควบคู่กับความใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป” พลเอก วิวรรธน์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด
ข่าวภาครัฐ

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ลงพื้นที่หาดสมิหลา จ.สงขลา เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้กลับมาสวยงาม
จิตอาสา จุฬาฯ สามัคคี ฟื้นฟู 11 โรงเรียนหลังน้ำท่วม จ.อุบลฯ ครั้งที่ 2 article
จิตอาสา 510 ชีวิต พัฒนาคลองสามกอง จ.สงขลา เพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย article
จิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสาร เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช article
จิตอาสา ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ เนื่องในวันปิยมหาราช
“จิตอาสาสุราษฎร์” ร่วมใจพัฒนา วัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.4 article
ปลื้มสหรัฐฯ ร่วมงานสไตล์บางกอกเพิ่ม "สรรเสริญ" ชี้แพลทฟอร์มใหม่ เอสเอ็มอี article
นิสิตจุฬาฯ ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ฟื้นฟูน้ำท่วมอุบลฯ article
จิตอาสา 904 วปร. เผยแพร่ศาสตร์พระราชาแก่ทหาร เพื่อปฏิบัติการฟื้นฟูป่าน่าน
จิตอาสารวมพล ซ่อมบ้านคุณยาย 5 แผ่นดิน
“นพเก้า” ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์พิการซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณทรงเมตตา article
บอร์ดกทพ.ไฟเขียวเชือดตลาดหัวมุม จ่อฟันฟ้องแพ่งอีก 50ล้าน article
สภาวิศวกรตั้งประเด็นการถล่มของเครนก่อสร้างโครงสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง
เส้นทางหลบการจราจรติดขัด ขอบคุณกรมทางหลวง
กทพ. แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางของด่านฯในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เพื่อปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย ฉลองครบรอบ 9 ปี ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 2560 - 2562 ยกระดับพัฒนากองทุนสู่มาตรฐานสากล
กคช. ศึกษาการพัฒนาชุมชนในแนวทางอนุรักษ์ตลาดเก่าท่าม่วง จ.กาญจนบุรี