dot
EXCLUSIVE INTERVIEW
dot
bulletสัมภาษณ์พิเศษ
dot
จับกระแส
dot
bulletลงโฆษณาฟรี
dot
รับสมัครข่าวสาร

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


กทพ. เดินหน้าโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ

กทพ. เดินหน้าโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก

โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2(ปัจฉิมนิเทศโครงการ) แล้ววันนี้
 

​วันนี้ (๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ ๒ (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) งานทบทวนศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและงานทบทวนและออกแบบรายละเอียดของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ซึ่งเป็นการนำเสนอผลการศึกษา มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพิจารณาร่วมในการศึกษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด
​พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ (กทพ.) เปิดเผยรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวว่า โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจากคณะรัฐมนตรีและได้รับความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อปี ๒๕๓๗ จึงได้มีการก่อสร้างเสาตอม่อไปพร้อมกับการก่อสร้างถนนประเสริฐมนูกิจ ต่อมาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือได้ถูกบรรจุไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดินปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ แต่ได้มีการชะลอโครงการไว้ก่อน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพการจราจรบนถนนประเสริฐมนูกิจมีความหนาแน่นมากจึงได้มีการเสนอความเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการจราจรต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและจึงได้รับความเห็นชอบในหลักการ โดยบรรจุโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือไว้ในแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม ระยะเร่งด่วน พ.ศ.๒๕๖๐ และให้ กทพ. ดำเนินโครงการฯ เฉพาะตอน N2 และ E-W Corridor ด้านตะวันออก เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนประเสริฐมนูกิจ ตั้งแต่บริเวณทางแยกเกษตรศาสตร์ถึงถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก รวมระยะทางประมาณ              ๑๐.๕ กิโลเมตร ขนาด ๔ ช่อง จราจรไป – กลับ โดยไม่มีการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของอุโมงค์เกษตรศาสตร์บริเวณเสาตอม่อที่ 10 ของถนนประเสริฐมนูกิจ ซึ่งได้ผนวกโครงการสะพานข้ามทางแยกบนถนนประเสริฐมนูกิจของกรมทางหลวงจำนวน ๕ แห่ง ประกอบด้วยแยกวังหิน แยกเสนานิคม แยกสุคนธสวัสดิ์ แยกนวลจันทร์ และแยกนวมินทร์ ซึ่งเป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาการจราจรร่วมกันระหว่างระบบทางหลวงและระบบทางพิเศษ อันเป็นการเสริมสร้างพื้นที่ในการรองรับปริมาณจราจรของโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการดำเนินการโครงการฯในครั้งนี้ กทพ. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด    และบริษัท เทสโก้ จำกัด ให้ดำเนินงานทบทวนศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และงานทบทวนและออกแบบรายละเอียดของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ซึ่งจากการศึกษาพบว่า  โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2ฯ มีมูลค่าการลงทุนโครงการโดยรวม เท่ากับ ๑๗,๕๕๑ ล้านบาท และมีอัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) ร้อยละ ๒๘.๕๗ ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง และช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนประเสริฐมนูกิจได้ ทำให้ความสามารถในการรองรับรถ  ที่ผ่านทางแยกเกษตรศาสตร์โดยรวมเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ ๒๖

 

​“อย่างไรก็ตามโครงการฯ นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดการให้การสนับสนุนและการมีส่วนร่วม  ของประชาชน กทพ. จึงได้จัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งแรกขึ้นเมื่อเดือนกันยายน  ที่ผ่านมาโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว จำนวน 357  คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรพัฒนาภาคเอกชน สถานประกอบการ สถานศึกษาในพื้นที่ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจในโครงการ โดยในครั้งนั้นที่ปรึกษาได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ เพื่อนำไปสู่การวางแผนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม ซึ่งขณะนี้การดำเนินการศึกษา ของโครงการฯ อยู่ในขั้นตอนการเตรียมจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   กทพ. จึงได้จัดให้มีการสัมมนาฯ ครั้งนี้ขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษา และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น   ต่อผลการศึกษา และร่างมาตรการดังกล่าว เพื่อให้การพัฒนาโครงการฯ สามารถดำเนินไปควบคู่กับความใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป” พลเอก วิวรรธน์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด
ข่าวภาครัฐ

นิสิตจุฬาฯ ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ฟื้นฟูน้ำท่วมอุบลฯ article
จิตอาสา 904 วปร. เผยแพร่ศาสตร์พระราชาแก่ทหาร เพื่อปฏิบัติการฟื้นฟูป่าน่าน article
จิตอาสารวมพล ซ่อมบ้านคุณยาย 5 แผ่นดิน
“นพเก้า” ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์พิการซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณทรงเมตตา article
บอร์ดกทพ.ไฟเขียวเชือดตลาดหัวมุม จ่อฟันฟ้องแพ่งอีก 50ล้าน article
สภาวิศวกรตั้งประเด็นการถล่มของเครนก่อสร้างโครงสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง
เส้นทางหลบการจราจรติดขัด ขอบคุณกรมทางหลวง
กทพ. แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางของด่านฯในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เพื่อปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย ฉลองครบรอบ 9 ปี ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 2560 - 2562 ยกระดับพัฒนากองทุนสู่มาตรฐานสากล
กคช. ศึกษาการพัฒนาชุมชนในแนวทางอนุรักษ์ตลาดเก่าท่าม่วง จ.กาญจนบุรี