ReadyPlanet.com
dot
EXCLUSIVE INTERVIEW
dot
bulletลงโฆษณาฟรี
dot
รับสมัครข่าวสาร

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


สมาคมสถาปนิกสยามฯ เตรียมจัดงานสัมมนา “ASA Real Estate Forum 2018”

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผนึก อัลติเมท พร๊อพเพอร์ตี้ คอร์เปอเรชั่น  เตรียมจัดงานสัมมนาใหญ่ “ASA Real Estate Forum 2018” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ปรับบ้าน ปรุงเมือง: Redefined Habitat เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและบูรณาการทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอสังหาฯ เพื่อยกระดับองค์ความรู้ทั้งสถาปนิกไทยและผู้ประกอบการสู่มาตรฐานสากล

                ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สถาปนิกเป็นผู้มีบทบาทในวงการอสังหาริมทรัพย์มาโดยตลอด เป็นกลุ่มเริ่มต้นของการวางแผน คิดและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับเจ้าของโครงการฯและผู้บริหารการลงทุน ในอดีตนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มองสถาปนิกเป็นแค่ผู้รับจ้างออกแบบ แต่ในความเป็นจริงสถาปนิกเป็นผู้คิดค้น และพัฒนาโครงการภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนด   เพื่อให้โครงการที่พัฒนาเป็นชุมชนน่าอยู่ และผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี   สมาคมฯ จึงมีหน้าที่สื่อสารเพื่อให้สังคมได้มีความเข้าใจในศักยภาพหลายๆ ด้านของสถาปนิก เนื่องจากอุปสรรคหนึ่งของสถาปนิกคือผู้ประกอบการที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สถาปนิกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สมาคมฯมีนโยบายที่จะพัฒนาสถาปนิกให้มีองค์ความรู้อย่างครบถ้วนในทุกมิติทั้งตามหลักวิชาการ และตามหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพที่จะต้องมีบทบาท และหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง จึงเป็นที่มาของการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในแก่สถาปนิกเพื่อให้เป็น “Hybrid Architect” หรือ “สถาปนิกคิดรอบ” ประกอบกับปัจจุบันเราเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประเทศสมาชิกฯ    สถาปนิกเป็น 1 ใน 7 อาชีพแรกที่มีข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้อย่างเสรี เราจึงต้องพัฒนาตนเองเพื่อแข่งขันกับสถาปนิกต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาพร้อมนักลงทุนที่มาลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางหนึ่ง และแนวคิดในการเพิ่มศักยภาพให้สถาปนิกอย่างรอบด้านนี้เป็นการเพิ่มโอกาสทางวิชาชีพที่เราสามารถเดินทางไปทำงานในประเทศอื่นๆ ได้เช่นกัน

ในส่วนของการจัดงาน ASA Real Estate Forum และ ASA Real Estate Awards 2018 นี้ สมาคมฯ หวังว่าจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญสำหรับสถาปนิก ซึ่งในงานนี้สมาคมฯ ได้เชิญวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดความรู้ในหลายๆด้านเพื่อประโยชน์ในวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายบุคลากรในสาขาวิชาการ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และสมาคมหวังว่าเราจะได้เปิดมุมมองการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบ้านเราผ่านสถาปนิกเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนผู้อยู่อาศัย สังคม สิ่งแวดล้อม และสำหรับรางวัล ASA Real Estate Awards ซึ่งเป็นรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น และรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นประจำปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกนั้น เกิดจากแนวคิดที่เราอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างให้ได้ประโยชน์มากที่สุด และอยากให้เป็นเวทีที่ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภคในโครงการฯ ในมิติต่างๆ มากยิ่งขึ้น  ที่สำคัญทางสมาคมฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะทำหน้าที่คัดเลือกโครงการโดยเน้นที่การออกแบบก่อสร้างได้มาตรฐาน และคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้อยู่อาศัยจะได้รับเป็นหลัก และต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจด้วย  ทั้งนี้รางวัลเกียรติยศที่ทางสมาคมฯจะมอบให้เป็นรางวัลอันทรงคุณค่าผ่านการคัดสรรกลั่นกรองอย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสถาปนิก วิศวกร และ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จึงมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลทรงเกียรติ และมีคุณค่าที่สุดรางวัลหนึ่งของประเทศไทยด้วยมาตรฐานที่เป็นสากล

ด้านนายณคุณ กำนลมาศ กรรมการกลาง สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ประธานการจัดงาน ASA Real Estate Forum และ ASA Real Estate Awards 2018 เปิดเผยว่า สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท อัลติเมท พร๊อพเพอร์ตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และรายการโทรทัศน์อสังหาฯ “อัลทิเมทพร๊อพเพอร์ตี้อินไซท์ ทางสถานี TNN24” จัดงานสัมมนา “ASA Real Estate Forum 2018” ภายใต้แนวคิด “ปรับบ้าน ปรุงเมือง: Redefined Habitat” ซึ่งการจัดงานสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในหลากหลายมิติ และมีการคัดเลือกโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นแห่งปีซึ่งถือเป็นการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นทางการครั้งแรกของสมาคม และหวังว่าจะเป็นการจัดงานประจำปีอีกงานหนึ่งของสมาคมฯ โดยการจัดงานที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเกิดขึ้นตลอดทั้งวัน อาทิ นิทรรศการแสดงโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยในรูปแบบดิจิตอลที่นำเสนอโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของประเทศไทย” การสัมมนาวิชาการซึ่งจะมีขึ้นทั้งวัน ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็น เริ่มตั้งแต่  9.30-16.30 น. โดยเปิดให้สถาปนิกและผู้มีวิชาชีพเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ประชาชนทั่วไป นิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม และเป็นโอกาสที่เหล่าสมาชิกสถาปนิกได้มารวมตัวกัน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในวงการอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาฯ สำหรับการสัมมนาช่วงเช้านั้นจะเป็นเรื่องของ”ทิศทางที่ประเทศไทยจะเดินไปจากความสำเร็จของโครงการเมกะโปรเจ็ค” ที่เกิดขึ้นแล้วมากมาย เพื่อเป็นการชี้นำทิศทางการลงทุนให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เห็นถึงโอกาสในการลงทุน และเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอด ลำดับถัดมาจะเป็นการสัมมนาในหัวข้อ “ทิศทางตลาดทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยกูรูชั้นนำ” ตามมาด้วยหัวเรื่อง “การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยตรงจากนักลงทุนข้ามชาติและกองทุน” โดยนักพัฒนาผู้มีประสบการณ์ ปิดท้ายก่อน Dinner Talk ด้วยหัวเรื่อง “เทรนการพัฒนาตนเองของคนในท้องถิ่นโดยจะนำโครงการ EEC”มาเป็นกรณีศึกษา

 

สำหรับช่วงค่ำของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00-22.00 น ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานจะจัดในรูปแบบ “กาลาดินเนอร์ทอร์ค อะวอร์ดส์: ASA Gala Dinner Talk Awards” ณ ห้อง World Ballroom โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจะเป็นการเสวนาวิชาการภายใต้คอนเซ็ปต์ “ปรับบ้าน ปรุงเมือง: Redefined Habitat” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและบูรณาการทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอสังหาฯ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยสมาคมมีวัตถุประสงค์ให้การเสวนาในลักษณะนี้เป็นเวทีเสวนาระดับประเทศ สำหรับภาคการศึกษา อุตสาหกรรม นโยบาย และภาคสังคม ในการรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สู่แนวทางการพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์ และวงการวิชาชีพธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้จากการเสวนาครั้งนี้สู่การต่อยอดกิจกรรมโดยส่งต่อแก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ อาทิ รายการโทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อของสมาคม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต ดังนั้นสมาคมสถาปนิกสยามฯ ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพมีความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลผู้บริโภคจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ได้มาตรฐาน นอกจากการเสวนาดังกล่าวแล้ว ในงานยังมีไฮไลท์สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การมอบรางวัลโครงการอสังหาดีเด่นประจำปี และรางวัลผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นประจำปี การมอบรางวัลเชิงสัญลักษณ์เช่นนี้เพื่อชื่นชมโครงการที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตผู้บริโภค และมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นสุดยอดรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่า คัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัวจริงเสียงจริงในวงการ ซึ่งการจัดให้มีรางวัลดังกล่าวถือเป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพในวงการอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในระดับสากล นายณคุณ กล่าว

 

 
วัสดุ-เฟอร์นิเจอร์-เครื่องใช้ไฟฟ้า

รับสร้างบ้านครึ่งหลังปี 61 สัญญาณแข่งเดือด
โตโต้” คว้าเบอร์ 1 ตลาดฝารองนั่งทุ่มพันล้านขยายกำลังผลิต
THBA แนะระบบพรีแฟบแก้โจทย์แรงงานขาดแคลน
โฮมโปรอัด “ซูเปอร์ช็อคเซล”ช็อคความคุ้ม ชุ่มความสุข ลดสูงสุด 70%
เอสซีจี เดินทางพัฒนาระบบหลังคา
เจ.ดี.พูลส์ บุกตลาดสระว่ายน้ำกลาง-ล่าง
SMART ขาดทุนลดลงเร่งขยายช่องทางขายเจาะตลาดAEC
สถาปนิก 61 เปิดฉากงานแสดงนวัตกรรมก่อสร้าง-ที่อยู่อาศัย
ซอนเดอร์ ลิฟวิ่ง เผยปีนี้เฟอร์นิเจอร์วัสดุธรรมชาติยัง
4-13 พฤษภาคมนี้ โฮมโปร แฟร์ บุกเชียงใหม่
“โคนิก้า มินอลต้า” เปิดตัวธุรกิจใหม่ ผนึกแบรนด์ Mobotix บุกตลาดกล้องวงจรปิด
เอสบี เปิด DESIGNER CONNECT ดึงดีไซน์เนอร์แชร์ไอเดียแต่งบ้าน
รับสร้างบ้านรุกออนไลน์ จับมือคู่ค้าลุยจัดงาน “พีดีเฮ้าส์ ออนไลน์ เอ็กซ์โป”
HBA ชี้ตลาดรับสร้างบ้านไตรมาส 1 โตรอบ3ปี
รับสร้างบ้านไตรมาสแรกพีค พีดีเฮ้าส์กวาดยอดขายแตะ 300 ล้าน
VRH Modern Life นวัตกรรมสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำล้ำสมัย
“บ้านและวัสดุออนไลน์แฟร์ ’61” ดึงผู้ชมงานทั่วมุมโลก
กฟผ. จับมือ โฮมโปร จัดแคมเปญ “ลด ดับ ร้อน”
เจ.ดี.พูลส์ เปิดตัว ‘คาร์ดิโอ พูล’ สระว่ายน้ำแนวใหม่เอาใจคนรักสุขภาพยุค 2018
ยอดจองงานรับสร้างบ้านHBMF 2018ทะลุ 1,100ล้านบาท
TOA เจรจาล็อคราคาวัตถุดิบพร้อมปรับขึ้นราคาสินค้า
มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 38 สำเร็จเกินเป้า
“โฮมโปร เอ็กซ์โป” ครั้งที่ 27ยกทัพมหกรรมความเย็น ลดสูงสุดกว่า 80%
HBA เปิดฉาก“รับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder&Materials 2018”
อั๊คโซ่ โนเบล ขอขึ้นเป็นเบอร์ 1 ในตลาดสีผง
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านลุยงาน“รับสร้างบ้านและวัสดุ 2018"
ส.ไทยรับสร้างบ้านผนึกนิตยสารโฮมแอนด์รีสอร์ต จัดอีเวนท์ “บ้านและวัสดุออนไลน์แฟร์ ’61”
ตราเพชร ตั้งเป้าโต 5 % รับธุรกิจก่อสร้างดีดกลับในรอบ3ปี
คอนวูดร่วมออกบูธงาน HomeWorks EXPO 2018
ส่อง 4 เทรนด์สร้างบ้านมาแรงยุค 4.0
กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ เปิดมุมมองธุรกิจรับสร้างบ้านยุค 4.0
‘ตราเพชร’ ส่องกล้องมองตลาดวัสดุก่อสร้างปี 61 เติบโตดีสุดในรอบ 3 ปี
ตลาดรับสร้างบ้านปีจอคึกคักพีดีเฮ้าส์ เล็งโกยยอด 1.2 พันล้าน
อั๊คโซ่ โนเบล เปิดตัวนวัตกรรมสีผลิตภัณฑ์สำหรับครอบครัว
เอสซีจี กรีนบิลดิ้ง โซลูชั่น” เผยปีหน้าตลาดอาคารเขียวโต14 %
“ตราเสือ” ส่งปูนสำเร็จรูป “เสือ มอร์ตาร์ รุ่น อีซี่” สูตรพิเศษ
โมเดอร์นฟอร์มเปิดโชว์รูม ปั้นออฟฟิศแบบwork-Eat-Live-Learn
“พิชิต” คาดปี 61 ตลาดรับสร้างบ้านทะลุ 15,000 ล้าน
“โตโต้” อวดโฉมนวัตกรรมใหม่สุดล้ำ ตอกย้ำผู้นำตลาดสุขภัณฑ์อัจฉริยะระดับไฮเอนด์
THBA เล็งจัดอีเวนท์ออนไลน์แนวใหม่ หวังพลิกตลาดบ้าน-วัสดุเติบโตปี ’61
EPG เร่งรุกขยายตลาด 3 กลุ่มธุรกิจดันรายได้แตะหมื่นล้าน
สตรเบลเอลทรอนตั้งเป้า 5 ปีโต 2 เท่า
คูโดส ประเดิมป๊อปอัพสโตร์สาขาแรกที่สยามดิสคัฟเวอรี่
พีดีเฮ้าส์ แนะนำแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น
โฮมโปร ผนึก ธนาคารกรุงเทพ เปิดตัว “QR Code Payment on EDC”
“ยิปซัม ตราช้าง” เปิดตัวหนังโฆษณาตอกย้ำคุณภาพ
ส.สถาปนิกสยามฯจัดงานสัมมนาตอกย้ำวิชาชีพไม่ใช่แค่รับจ้างออกแบบ
โฮมโปร ดึงกำลังซื้อ Q4 ลดสนั่นเกาะ” ภูเก็ต 3 สาขา
อยุธยา สร้างบ้านจับมือพันธมิตรบุกตลาดต่างจังหวัด
เริ่มแล้ว!!! “Homepro EXPO ครั้งที่ 26” มหกรรมเรื่องบ้านตัวจริง
พีดีเฮ้าส์ จัดโปรฯส่งท้ายปี “The Perfect 10” ลดสูงสุด 10%
“พาเนล พลัส” เปิดตัวไม้เคลือบเมลามีนลายหินอ่อน
เอกซเรย์! ตลาดรับสร้างบ้านโค้งสุดท้ายกำลังซื้อฟื้น
SCGเร่งสางปัญหาเดินหน้าสรุปลงทุนLSPในเวียดนาม
โฮมโปร จัดโปรโมชั่นเครื่องไฟฟ้าขนาดเล็ก ตั้งแต่วันนี้ – 15 พ.ย. 60
“STYLE” งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่
Give & Get นำผ้าม่านเก่ามาแลกผ้าม่านใหม่
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเซ็น MOU กับ ธอส. ปล่อยกู้ดบ.พิเศษลูกค้า
HBA (ไม่) ฟันธง รับสร้างบ้านโค้งสุดท้ายฟื้น
โฮมโปร ผนึกกำลัง บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม จัดแคมเปญพิเศษ HomePro Day
พีดีเฮ้าส์ คาด Q4 เศรษฐกิจขยับฟื้นตัว เล็งรุกขยายแฟรนไชส์รับสร้างบ้าน
“ยิปซัม ตราช้าง” จัดโปรโมชั่นพิเศษ “อุ่นกาย..อุ่นใจ ใช้ยิปซัมตราช้าง”
โฮมโปร จัด Electronic Online Expo ลดสูงสุด 70 %
ส่อง! ตลาดรับสร้างบ้านโค้งสุดท้ายปี 2560
ฉีกกฏการแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์ Loft ที่โฮมโปร ทุกสาขา
สีดูลักซ์คืนกำไรลูกค้าจัดแคมเปญ “โปรจัดหนัก ดูลักซ์จัดให้”
จะปรับห้องแถวเก่าแก่อายุกว่า 30 ปี ให้เป็นร้านเบเกอรี่ในพื้นที่อันจำกัดเพียง 36 ตร.ม.ได้อย่างไร
“ทีจีโปร” แนะนำวัตกรรมใหม่“ท่อเกลียวสเตนเลส EXTUBA”
ตลาดมวลเบาชะลอตัว SMART เพิ่มการส่งออก
“อินเด็กซ์ฯ”เปิด“ยูนีค” (YOUNIQUE) เจาะตลาดบิวท์อินรูปแบบใหม่
โฮมโปร เปิด “โฮมโปร แฟร์” ที่หาดใหญ่ ลด 70 %
โฮมโปร จับมือแบงก์กรุงเทพฉลองครบรอบ 21 ปีลดให้ทั้งห้าง
โสสุโก้ชวนร่วมงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Expo 2017”
DRT โชว์ผลงานไตรมาส 2/60 ทำกำไรสุทธิ 116.50 ล้านบาท
โฮมโปรลดราคาสินค้าให้ผู้ประสบภัยพร้อมเป็นช่องทางผ่านช่วยเหลือ
ซีคอน โฮม เผยยอดขาย 7 เดือนแรกทะลุเป้า 800 ล้านบาท
เปิดโฉมใหม่ “เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์” พร้อมโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าต่อเนื่องตลอดปี
พีดีเฮ้าส์ เร่งปลุกกำลังซื้อ Q3จัดควบ 2 แคมเปญ “รักแม่เท่าบ้าน” และ “บ้านกันน้ำ”
ตลาดรับสร้างบ้านชะลอ เตรียมอัดยอดในงานใหญ่กลางสิงหาคม
TOA เดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯขยายโรงงานผลิตสี ในอาเซียน
ยิปรอคนำเสนอนวัตกรรมเพื่อการพักอาศัยที่ยั่งยืน “Gyproc Go Green”
“SONDER living” ปักหมุดเป็นผู้นำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ระดับไฮเอนด์ในไทย
“โฮมโปร”ส่ง แคตตาล็อก Beliving ล่อใจลูกค้า
EPG ส่ง แอร์โรเฟลกซ์ เจาะตลาดฉวนกันร้อนใต้หลัง
โฮมโปร ปรับโครงสร้าง ชูบริการ Home Service
‘ตราเพชร’ ชูศักยภาพทีมบริการติดตั้งระบบหลังคา
เอสซีจี ตั้ง”AddVentures”จับคู่สตาร์ทอัพเฟ้นหานวัตกรรมต่อยอดธุรกิจ
“ปาเท็กซ์” หมอนและที่นอนยางพาราเพื่อสุขภาพของไทย article
ยิปซัม ตราช้าง ปรับทิศทางการตลาด แต่งตั้งผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยใหม่
“NOW” สุขภัณฑ์มีดีไซน์ โดดเด่นในสไตล์ Elite
“คอตโต้” ดีไซน์ห้องน้ำสวย 9 สไตล์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความชอบที่แตกต่าง
โฮมโปรอัด Super Shock Sale ปีไก่ กระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีแรก ลดสูงสุด 70% ลดเยอะ ผ่อนสบาย รับไม่อั้น ตั้งแต่วันนี้ – 4 มิ.ย. 60 ที่โฮมโปร ทุกสาขา article
“โฮมโปร” โกยกำไรไตรมาส 1 โตสวนกระแส 20.8%
กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ดันเอสซีจีไตรมาสแรกกำไรเพิ่ม29%
ยิปรอค ฉลอง 5 ทศวรรษ แจกรางวัลใหญ่ รวมมูลค่ามากกว่า 250,000 บาท
ยิปรอค จัดแสดงโซลูชั่นส์ใหม่สำหรับบ้านพักอาศัยในงานสถาปนิก’ 60
“วิลเลรอย แอนด์ บอค” ปล่อยโปรโมชั่นสุดร้อนแรง ลดสูงสุด 50 %
โสสุโก้แชร์ทริคแต่งบ้านให้เย็นสบายรับหน้าร้อน
มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ ก้าวสู่ปี ที่ 40 ผู้นำขนส่งแนวดิ่ง
“วิลเลรอย แอนด์ บอค” บุกตลาดสุขภัณฑ์ไฮเอน
“อินทรีมอร์ตาร์” เปิดศึกรชิงเมกะโปรเจกต์ 4 แสนล้าน
“โฮมโปร” เผยปี 59 ฟันกำไรสุทธิ 4,125.20 ล้านบาท
เมคโอเวอร์ห้องน้ำ ให้กลายเป็นห้องน้ำที่คุณอยากอวดที่โฮมโปร
ครบรอบ 45 ปี มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา ส่งโฆษณาชุดใหม่ “Cooling is Happiness” 45 ปี ที่เราให้มากกว่าความเย็น สะท้อนภาพความผูกพัน เคียงข้างสังคมไทยมานานกว่า 45 ปี article
“เอสซีจี” จัดเต็มโปรโมชั่น “SCG Family Festival ยิ่งช้อป ยิ่งคุ้ม ลุ้นเที่ยวฟรี”
‘ตราเพชร’ รุกตลาดทุกช่องทางหวัง ดันยอดขายปี 60 โต 5%
“โฮมโปร” อัดแคมเปญ Super Shock Sale ลดสูงสุดกว่า 70%
CPanel เดินหน้าเจาะลูกค้าตั้งเป้าโต30%
SCG ทุ่มงบ 200 ล้านอัดแคมเปญดันยอดขายโต 1-3 %
เอสซีจีเผยปี 60 เน้นลงทุนเวียดนาม
อั๊คโซ่ โนเบล เปิดตัว ดูลักซ์ วิชัวไลเซอร์ ออกแบบสีห้องแบบเรียลไทม์
PPS มั่นใจธุรกิจสดใสตั้งเป้ารายได้ปี 330 ล้าน
“เอสซีจี” แนะนำหนังสือแบบบ้าน “My Home My Style”
โตโต ตั่งเป้าติดท้อปทรีในปี 60
45 ปี มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา
ยิปรอค มั่นใจวัสดุก่อสร้างติด1ใน10ธุรกิจทำเงิน
สภาวิศวกรห่วงโครงสร้างอาคารยกร่างกฎกระทรวงฯใหม่
เปิดมุมมองใหม่ ออกแบบบ้าน Precast เป็นได้มากกว่าบ้านกล่องสี่เหลี่ยม
โฮมโปร จัดโปรโมชั่น “DECOR & MORE”
ตกแต่งผนังบ้านให้มีสไตล์ แบบ DIY
โฮมโปร บุกตลาดภาคอีสาน เปิดตัว 3 ไลน์ธุรกิจใหม่
โฮมโปร ร่วม “ช้อปช่วยชาติ” ช้อป...ลดภาษี
“โฮมโปร” ทุ่มงบกว่า 620 ล้านบาทเปิด “โฮมโปร พระราม 9”
“เอสซีจี” แนะวิธีติดตั้งฉนวนกันเสียง ใน 3 ห้อง
โสสุโก้ จับมือสุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ รุกตลาดกระเบื้องเออีซี
“โฮมโปร” ผงาดโชว์ผลงานงวด 9 เดือน ปี 59 ยอดโตกว่า9.97%
อินทรีกรุ๊ป ผนึกกำลังโชว์ Home Inspirationในงาน บ้านและสวนแฟร์ 2016
เจ.ดี.พูลส์ ชี้โค้งสุดท้ายตลาดสระมีเฮรับไฮซีซั่น