ReadyPlanet.com
dot
EXCLUSIVE INTERVIEW
dot
bulletลงโฆษณาฟรี
dot
รับสมัครข่าวสาร

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ตราเสือ สร้างศูนย์ความรู้ด้านงานผนัง พัฒนาช่างไทย

ตราเสือ สร้างศูนย์ความรู้ด้านงานผนังและพื้นปูนซีเมนต์อย่างเป็นระบบ

เสริมแกร่งอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

ก้าวสู่การเป็น Cement Wall and Floor Solution Provider

 

              ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการก่อสร้าง ทั้งในด้านสินค้าที่หลากหลาย เทคนิคการก่อสร้างใหม่ๆ รวมไปถึงเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ผู้อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นช่าง ผู้รับเหมา เจ้าของแบรนด์สินค้า หรือแม้กระทั่งเจ้าของบ้านเอง จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ให้เท่าทันกับรูปแบบงานก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป

            จากพัฒนาการดังกล่าว จึงกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ผลักดันให้ ตราเสือ แบรนด์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมปูนซีเมนต์ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการมานานกว่า 100 ปี ได้ริเริ่มโครงการก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีการฉาบปูน ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านงานฉาบปูนอย่างครบวงจรแห่งแรกของอาเซียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ จ.สระบุรี โดยต่อมาได้ขยายศักยภาพศูนย์ฝึกอบรมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นปูนซีเมนต์ ตราเสือ” ที่พร้อมขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านงานผนังและพื้นปูนซีเมนต์อย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการพัฒนาฝีมือช่างไทยเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยอย่างยั่งยืน

          นายวุฒินันท์ เจียวิทยนันท์ วิศวกรและผู้จัดการ สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นปูนซีเมนต์ ตราเสือ กล่าวถึงภารกิจสำคัญของสถาบันฯ ว่า มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานก่อสร้างผนังและพื้นด้วยปูนซีเมนต์ รวมถึงอบรมเทคนิควิธีการทำงานแบบใหม่ เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน พร้อมเป็นศูนย์กลางเครือข่ายช่างปูน ผู้รับเหมา เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพช่างปูน และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการใหม่ๆ รวมถึงแนะนำเทคนิคการใช้งานที่ถูกต้องเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย

         “ตราเสือได้นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างด้วยปูนซีเมนต์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ผนวกกับความรู้ที่ได้จากพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาเทรนด์การก่อสร้างในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง นำมาหลอมรวมเป็นองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งองค์ความรู้ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมาตรฐานงานก่อ-ฉาบพื้นฐาน กลุ่มงานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กลุ่มเพิ่มมูลค่างานเพื่อการตกแต่ง กลุ่มนวัตกรรมผนัง และกลุ่มเทคโนโลยีประยุกต์สำหรับงานผนัง รวมทั้งหมด 18 หลักสูตร และนอกจากนี้ทางศูนย์ยังมีหลักสูตรเรื่องการทำพื้นแบบต่างๆด้วยปูนซีเมนต์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ” นายวุฒินันท์ กล่าว

           สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้ามาใช้บริการสถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นปูนซีเมนต์ ตราเสือ เปิดกว้างสำหรับช่างปูน ช่างก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา บุคคลทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา โดยจะพิจารณาจัดรูปแบบการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับระดับความรู้และทักษะด้านงานก่อสร้างของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ หากเป็นช่างปูนและช่างก่อสร้างที่มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี จะเน้นหลักสูตรการฝึกปฏิบัติจริง ทั้งเทคนิคขั้นพื้นฐานในงานก่อ งานฉาบ การใช้เครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงาน เทคนิคการฉาบเพื่อเพิ่มมูลค่างาน และหลักสูตรที่เกี่ยวกับพื้นเป็นต้น

               ส่วนผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาจะเน้นการบรรยายเพื่อเสริมความเข้าใจ พร้อมฝึกปฏิบัติและสาธิตการใช้งานจริง อาทิ หลักสูตรมาตรฐานและเทคนิคงานก่อ-ฉาบ การประยุกต์ใช้งานปูนซีเมนต์ในการก่อสร้าง ความรู้และการควบคุมงานฉาบสีสันและลวดลาย เป็นต้น เพื่อเสริมความรู้ในการคุมงาน เทคนิคการทำงาน และการใช้งานอุปกรณ์ที่ทันสมัย ขณะที่บุคคลทั่วไปและนักเรียน นักศึกษา จะมีทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติจริง เช่น สอนทักษะการก่อ-ฉาบขั้นพื้นฐาน การเลือกวัสดุที่เหมาะสม การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ไปจนถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคการทำงานเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นต้น

           นอกจากนี้ ตราเสือ ยังส่งเสริมการพัฒนาฝีมือเยาวชนไทย โดยจัดการเรียนการสอนวิชาช่างปูนในระดับอาชีวะเพื่อบ่มเพาะนักเรียนที่มีทักษะและความพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่อาชีพในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อีกทั้ง ยังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อก้าวสู่เวทีการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ โดยสร้างทีมงานสำหรับเก็บตัวเยาวชน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกและความพร้อมด้านอาคารสถานที่อย่างครบวงจร 

            ในปีนี้ ตราเสือ ได้มีส่วนสนับสนุน นายพงศกร พราหมเกษม นักเรียนทุนอาชีวะของมูลนิธิเอสซีจี ซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการแข่งขัน WorldSkills Competition 2017 สาขาการก่ออิฐ ในระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2560 ณ กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยตราเสือได้จัดโปรแกรมการเก็บตัว ณ สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นปูนซีเมนต์ฯ เพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน โดยฝึกฝนทักษะการก่ออิฐให้ชำนาญ ควบคู่ไปกับสอนกระบวนการคิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เยาวชนสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ รวมถึงเตรียมพร้อมสำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

         

         ปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นปูนซีเมนต์ ตราเสือ ถือเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านการก่อ ฉาบ และตกแต่งผนังและพื้นปูนซีเมนต์ เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่เพียงช่วยยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและเพิ่มมูลค่าช่างฝีมือเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้แข็งแกร่ง พร้อมก้าวสู่การเป็น Cement Wall and Floor Solution Provider ได้อย่างแท้จริง

           สำหรับผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นปูนซีเมนต์ ตราเสือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ SCG Contact Center เบอร์ 02-586-2222 หรือ www.tigerbrandth.com
Accessories

LUXURY จับคอลลาเจนใส่หมอนและเครื่องนอน รายแรกในโลก article
เครื่องกรองน้ำรุ่น Fountain 7s รุ่นใหม่ล่าสุด
คอลเลคชั่นห้องน้ำระดับพรีเมียมในสไตล์ Mix & Match จาก วิลเลรอย แอนด์ บอค
“พรีสทีน” (Pristine E-Bidet) จาก อเมริกันสแตนดาร์ด
“NIAN” งานออกแบบที่เป็นมากกว่าสุขภัณฑ์
“NUR” อ่างล้างหน้าสไตล์มินิมัลงานดีไซน์ที่สะท้อนตัวตนของคุณโดย “นาม”
Update collection แต่งบ้าน ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข
เพดานไม่ต้องสีขาวอีกต่อไป แผ่นฝ้าพิมพ์ลายทีบาร์ เปเปอร์ทัช  จาก“ยิปซัม ตราช้าง” article
“HOMMAGE” งานดีไซน์จาก“วิลเลรอย แอนด์ บอค”
ชิค รีพับบลิค ชวนแต่งบ้านรับเทศกาลคริสต์มาส
“NUR” อ่างล้างหน้าสไตล์มินิมัลงานดีไซน์ที่สะท้อนตัวตน
ซอนเดอร์ ลิฟวิ่ง เปิดตัวเฟอร์นิเจอร์ใหม่ล่าสุดของ เคลลี่ ฮอพเพน
สุดยอดแห่งความหรูหราดั่งงานศิลปะชั้นเยี่ยม อ่างล้างหน้ารูปทรงแปดเหลี่ยม “OCTAGON” โดย “วิลเลรอย แอนด์ บอค”
“นิปปอน” สีโมเมนโต้ สเปเชียล เอฟเฟ็คต์ ลอฟท์ ดิบ..เท่..ง่าย
AddVentures โดยเอสซีจี ประเดิมลงทุน “WAVEMAKER PARTNERS” หวังต่อยอดลงทุนสตาร์ทอัพ B2B
5 เหตุผล ทำไม Open Innovation Center โดยเอสซีจี สามารถพลิกโฉมวงการนวัตกรรมได้จริง
“SQUARO PRESTIGE : Exceptional, Exquisite, Elegant”   เพื่อความเป็นสุดของอ่างอาบน้ำจาก “วิลเลรอย แอนด์ บอค”
“โคห์เลอร์” เปิดตัวยิ่งใหญ่ KOHLER Experience Center Bangkok สุนทรียภาพแห่งการใช้ชีวิต article
อ่างอาบน้ำระบบจาก “วิลเลรอย แอนด์ บอค”
ขบวนพาเหรด KOHLER EXPERIENCE CENTER
“NUR” งานดีไซน์ที่ผสานไว้ด้วยฟังก์ชัน สุขภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยล่าสุดจาก “นาม”
ตอบรับไลฟ์สไตล์ กับหลากหลายฟังก์ชั่นเรื่องไฟกับ Elektraแบรนด์โคมไฟจาก HomePro
“โสสุโก้” แกะกล่องกระเบื้องดิจิทัลบุผนังขนาดใหม่ 12x20 นิ้ว
“MEMENTO Scope for Personality” สุขภัณฑ์ดีไซน์มินิมัลโดย “วิลเลรอย แอนด์ บอค”
เปลี่ยนท่านั่งเพื่อสุขลักษณะที่ดีในการขับถ่าย ด้วย “Moya Toilet Stool”
“วิลเลรอย แอนด์ บอค” ร่วมโชว์สุขภัณฑ์ ในงาน KBC 2017
ตู้เย็น “พานาโซนิค” ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยี Prime Fresh ที่ -3°C
‘ชิค รีพับบลิค’ แนะนำโซฟาปรับระดับ ‘Recliner’ ดีไซน์หรูหรา สุดชิค สไตล์อเมริกัน
“บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด” ชื่อใหม่นวัตกรรมใหม่ล่าสุด เจ้าแรกในตลาด “กาวซีเมนต์จระเข้ เอ็กซ์ตรีม” และ “สีจระเข้ คัลเลอร์ สตัคโค
ยิปรอค นำเสนอนวัตกรรมความแข็งแกร่งระบบผนังและฝ้าเพดาน ครั้งแรกของวงการยิปซัมเมืองไทยในงานสถาปนิก’60
ลิกซิล เปิดตัว 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ ทอสเท็ม เน้นตลาดไฮเอน และกลุ่มต่อเติม
“ตราเสือ” เปิดตัวนวัตกรรมปูนฉาบเพื่องานอนุรักษ์ เป็นรายแรกใน
สุขภัณฑ์เพื่อคนรุ่นใหม่จาก "คอตโต้"
“คอตโต้”เปิดตัวก๊อกน้ำ ซี่รีส์ใหม่ในงานสถาปนิก 60
นวัตกรรมเพื่อครอบครัวยุคใหม่กับ “เครื่องล้างจาน”
“วิลเลรอย แอนด์ บอค” เปิดตัวสุขภัณฑ์อัจฉริยะระดับพรีเมี่ยม “VI-CLEAN IR”
Cabin มิติใหม่ในการแต่งครัวสไตล์ลอฟท์ ที่โฮมโปร
เครื่องทำน้ำอุ่นให้ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน  เค้าเลือกยังไง
พบกับสินค้ามีสไตล์ หลากไอเดีย สำหรับคนรักบ้าน
โคมไฟ “Carini” เทรนด์ใหม่จากโฮมโปร
“Elektra”โคมไฟฉุกเฉินชนิดหลอด LED พกพาได้
“โสสุโก้” แนะนำกระเบื้องดิจิทัลบุผนังคอลเลคชั่นใหม่ “พิคกี้”