ReadyPlanet.com
dot
EXCLUSIVE INTERVIEW
dot
bulletลงโฆษณาฟรี
dot
รับสมัครข่าวสาร

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


TOA เดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯขยายโรงงานผลิตสี ในอาเซียน

บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (“TOA” หรือ “บริษัทฯ”) ผู้นำตลาดสีทาอาคารในไทย เดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย ชูวิสัยทัศน์ก้าวสู่การเป็นผู้นำ ตลาดผู้ใช้สีปกป้องพื้นผิวในระดั บภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการเป็นผู้นำทางผลิตภัณฑ์แล ะบริการ หลัง ก.ล.ต. นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลั กทรัพย์และแบบไฟลิ่ง เตรียมเสนอขายหุ้น IPO เพื่อระดมทุนขยายธุรกิจในไทยและ ต่างประเทศ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพภายในบ ริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“TOA” หรือ “บริษัทฯ”) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจในอุตส าหกรรมสีและสารเคลือบผิวสำหรับก ารผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงมาอย่ างยาวนาน โดยมีตราสินค้าเป็นที่ยอมรับในไ ทยและอาเซียน และยังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีแล ะการให้บริการลูกค้า ตลอดจนมีการค้นคว้าและพัฒนาผลิต ภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวที่เป็นน วัตกรรมคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บ ริโภคและสร้างความพึงพอใจให้แก่ ลูกค้า

 

 จากประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งบริ ษัทฯ กว่า 50 ปี ความแข็งแกร่งของตราสินค้า และการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสีทาอาคารรายใหญ่ที่ สุดในไทยเมื่อพิจารณาจากยอดขาย โดยปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดในไทยประมาณร้ อยละ 48.7 และมีส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์สี และสารเคลือบผิวในเขตประชาคมเศร ษฐกิจอาเซียนประมาณร้อยละ 13.0 จากข้อมูลของ Frost & Sullivan (S) Pte. Ltd.

 

“เรามีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวเป็นผู้ นำตลาดผู้ใช้สีปกป้องพื้นผิวในร ะดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ด้วยการเป็นผู้นำทางผลิตภัณฑ์แล ะบริการ และเชื่อว่าจะได้ประโยชน์จากตลา ดในภูมิภาคที่มีศักยภาพการเติ บโตสูง” นายจตุภัทร์ กล่าว

 

นายพงษ์เชิด จามีกรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ TOA กล่าวว่า  บริษัทฯ แบ่งผลิตภัณฑ์หลักเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (Decorative Paint and Coating Products) ทั้งเกรดพรีเมียม เกรดปานกลางและเกรดอีโคโนมี่ รวมถึงสีทาอาคารประเภทอื่นๆ รวมประมาณ 9,106 หน่วยเก็บสินค้า (SKUs) ภายใต้ตราสินค้าต่างๆ จำนวน 114 ตราสินค้า โดยตราสินค้าที่สำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ซุปเปอร์ชิลด์ (SuperShield) ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน เอ พลัส (SuperShield DURACLEAN A+) ทีโอเอ เซเว่น อิน วัน (TOA 7 in 1) ทีโอเอ เอ็กซ์ตร้า เวท (TOA ExtraWet) ทีโอเอ กลิปตั้น (TOA GLIPTON)  ทีโอเอ ชิลด์วัน  นาโน (TOA Shield-1 Nano) โฟร์ซีซันส์ (4Seasons) ซุปเปอร์เทค (Supertech) ซุปเปอร์เมเทค (Super Matex) โกเบ (KOBE) และเป็ดหงส์ (Mandarin Duck) ที่ผลิตโดยบริษัทฯ รวมถึงตราสินค้าที่ผลิตและจัดจำ หน่ายโดยบริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด และตราสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยบริ ษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TOA โดย TOA มีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มผลิตภัณ ฑ์สีทาอาคาร คิดเป็นร้อยละ 70.2 ของรายได้จากการขายรวมในไตรมาส 1/60 และ 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิ วและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น (Non-Decorative Paint and Coating Products) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวสำหรั บงานไม้ ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์สีที่มีความทนทานสูง ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และผลิตภัณฑ์ อื่นๆ รวมประมาณ 2,730 หน่วยเก็บสินค้า (SKUs)  ภายใต้ตราสินค้าต่างๆ จำนวน 88 ตราสินค้า ซึ่งอยู่ภายใต้ตราสินค้าของบริษั ทฯ เช่น ทีโอเอ วู๊ดสเตน (TOA Wood Stain) เฮฟวี่การ์ด (HeavyGuard) ผลิตภัณฑ์ทีโอเอ เคมีก่อสร้าง (TOA Construction Chemicals) วิน (WIN) และโกเบ (KOBE) และภายใต้ตราสินค้าของบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ผลิต เช่น RYOBI  โดย TOA มีสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ คิดเป็นร้อยละ 26.3 ของรายได้จากการขายรวมในไตรมาส 1/60

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีโรงงานผลิต 8 แห่ง ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย 3 แห่ง เวียดนาม สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์และกัมพูชา ประเทศละ 1 แห่ง มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 88.0 ล้านแกลลอนต่อปี (ไม่รวมโรงงานผลิตในกัมพูชาภายใ ต้ TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd. ที่อยู่ระหว่างขอรับใบอนุญาต)  และอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงานผ ลิตแห่งใหม่ในต่างประเทศอีก 3 แห่ง ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิช ย์ในไตรมาส 2/61 ประเทศกัมพูชา ภายใต้ TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพ าณิชย์ในไตรมาส 4/61 และประเทศเมียนมาร์ ที่มีแผนย้ายโรงงานจากเมืองย่าง กุ้งไปอยู่ที่เขตเศรษฐกิจติละวา คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิช ย์ในไตรมาส 3/61 ทั้งนี้ เมื่อรวมกำลังการผลิตของโรงงานผ ลิตทั้งสามแห่งเมื่อสร้างเสร็จ บริษัทฯ คาดว่ากำลังการผลิตในเขตประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นประมาณ 15.1 ล้านแกลลอนต่อปี หรือประมาณร้อยละ 17.1 ของกำลังการผลิตในปัจจุบัน (ไม่รวมโรงงานผลิตภายใต้ TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd.) ซึ่งจะส่งผลดีต่อศักยภาพการทำตล าดที่ดีขึ้นและสามารถเพิ่มส่ วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์สี และสารเคลือบผิวใน AEC

 

               ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้พัฒนาเครือข่ายการจัดจำหน่าย สินค้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ได้แก่ 1. เครือข่ายผู้ค้าปลีกประมาณ 6,080 ราย ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด 787 อำเภอ และยังมีผู้ค้าปลีกใน AEC อีกประมาณ 1,744 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) และ 2. ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และ 3. ช่องทางอื่นๆ ได้แก่ ลูกค้าโครงการ และการส่งออก เป็นต้น อีกทั้งมีบริการ TOA Color World Solution Services แก่ลูกค้าโดยใช้เครื่องผสมสีอัต โนมัติที่สามารถสร้างเฉดสีต่างๆ ได้กว่า 10,000 เฉดสีภายในเวลาเพียง 3 นาที ส่งผลให้ผู้ค้าปลีกในเครือข่ายมี ต้นทุนสต็อกสินค้าลดลง โดย ณ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีเครื่องผสมสีอัตโนมัติในไทย 4,075 เครื่อง และใน AEC 1,763 เครื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนากระบวนการผลิตบางขั้ นตอนเป็นระบบอัตโนมัติและให้ควา มสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม เช่น เป็นผู้ผลิตสีทาอาคารรายแรกที่ป ระสบความสำเร็จในการแนะนำสีน้ำอิ มัลชันปลอดสารตะกั่วและปรอทในไท ยเมื่อปี 2520 เป็นผู้ผลิตสีทาอาคารรายแรกในไท ยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่นำเทคโนโลยีอะครีลิ คจากสหรัฐฯ มาใช้เป็นผลสำเร็จในปี 2522 เป็นต้น

 

               นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วม กล่าวว่า TOA มีศักยภาพการเติบโตที่ดีทั้งตลา ดในประเทศและภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากมีตราสินค้าที่แข็งแกร่ งเป็นที่จดจำและได้รับการยอมรั บในด้านคุณภาพสินค้าจากผู้บริ โภคทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไป ช่าง ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการทั้ งภาครัฐและเอกชน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เข้มแข็ง จึงสามารถพัฒนาสินค้าที่เป็นนวั ตกรรมใหม่และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกสู่ตล าดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีช่องทางการจำหน่ายผลิต ภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ TOA ยังได้ขยายการลงทุนโรงงานผลิตใน ประเทศอินโดนีเซีย กัมพูชาและเมียนมาร์ ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพและแนว โน้มการเติบโตที่ดีในอนาคตตามกา รขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิ ภาคอาเซียน จึงมีโอกาสที่จะขยายฐานลูกค้าได้ อีกมาก และส่งผลให้ TOA เป็นบริษัทฯ ที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดี

 

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วม กล่าวว่า หลังจาก TOA ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลั กทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลก ารเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ป ระชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ล่าสุดสำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขา ยหลักทรัพย์และแบบไฟลิ่งเป็นที่ เรียบร้อย โดยปัจจุบัน TOA มีทุนจดทะเบียน 2,029 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,029 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำร ะแล้วมีจำนวน 1,775 ล้านหุ้น และจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) และหุ้นสามัญเดิม จำนวนไม่เกิน 507.6 ล้านหุ้น ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เสนอขายโดยบริษัทฯ  จำนวนไม่เกิน 254.0 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ ถือหุ้นเดิม (บริษัท ไวแบรนท์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด) จำนวนไม่เกิน 253.6 ล้านหุ้น รวมคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25.02 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรีย กชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนในครั้งนี้

 

ทั้งนี้ หากสำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติแบบไฟลิ่งและแบบคำขออนุญ าตเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชา ชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเป็นที่เรี ยบร้อย บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินจะร่วมกั นกำหนดวันที่เหมาะสมในการเสนอขา ยหุ้น IPO ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและส ถานการณ์อื่น ๆ ในขณะนั้น และคาดว่าจะนำหุ้นของ บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทยได้ภายในปีนี้ โดย TOA จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปข ยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ นำไปใช้พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิ ภาพภายในบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
วัสดุ-เฟอร์นิเจอร์-เครื่องใช้ไฟฟ้า

รับสร้างบ้านครึ่งหลังปี 61 สัญญาณแข่งเดือด
โตโต้” คว้าเบอร์ 1 ตลาดฝารองนั่งทุ่มพันล้านขยายกำลังผลิต
THBA แนะระบบพรีแฟบแก้โจทย์แรงงานขาดแคลน
โฮมโปรอัด “ซูเปอร์ช็อคเซล”ช็อคความคุ้ม ชุ่มความสุข ลดสูงสุด 70%
เอสซีจี เดินทางพัฒนาระบบหลังคา
เจ.ดี.พูลส์ บุกตลาดสระว่ายน้ำกลาง-ล่าง
SMART ขาดทุนลดลงเร่งขยายช่องทางขายเจาะตลาดAEC
สถาปนิก 61 เปิดฉากงานแสดงนวัตกรรมก่อสร้าง-ที่อยู่อาศัย
ซอนเดอร์ ลิฟวิ่ง เผยปีนี้เฟอร์นิเจอร์วัสดุธรรมชาติยัง
4-13 พฤษภาคมนี้ โฮมโปร แฟร์ บุกเชียงใหม่
“โคนิก้า มินอลต้า” เปิดตัวธุรกิจใหม่ ผนึกแบรนด์ Mobotix บุกตลาดกล้องวงจรปิด
เอสบี เปิด DESIGNER CONNECT ดึงดีไซน์เนอร์แชร์ไอเดียแต่งบ้าน
รับสร้างบ้านรุกออนไลน์ จับมือคู่ค้าลุยจัดงาน “พีดีเฮ้าส์ ออนไลน์ เอ็กซ์โป”
HBA ชี้ตลาดรับสร้างบ้านไตรมาส 1 โตรอบ3ปี
รับสร้างบ้านไตรมาสแรกพีค พีดีเฮ้าส์กวาดยอดขายแตะ 300 ล้าน
VRH Modern Life นวัตกรรมสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำล้ำสมัย
“บ้านและวัสดุออนไลน์แฟร์ ’61” ดึงผู้ชมงานทั่วมุมโลก
กฟผ. จับมือ โฮมโปร จัดแคมเปญ “ลด ดับ ร้อน”
เจ.ดี.พูลส์ เปิดตัว ‘คาร์ดิโอ พูล’ สระว่ายน้ำแนวใหม่เอาใจคนรักสุขภาพยุค 2018
ยอดจองงานรับสร้างบ้านHBMF 2018ทะลุ 1,100ล้านบาท
TOA เจรจาล็อคราคาวัตถุดิบพร้อมปรับขึ้นราคาสินค้า
มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 38 สำเร็จเกินเป้า
“โฮมโปร เอ็กซ์โป” ครั้งที่ 27ยกทัพมหกรรมความเย็น ลดสูงสุดกว่า 80%
HBA เปิดฉาก“รับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder&Materials 2018”
อั๊คโซ่ โนเบล ขอขึ้นเป็นเบอร์ 1 ในตลาดสีผง
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านลุยงาน“รับสร้างบ้านและวัสดุ 2018"
ส.ไทยรับสร้างบ้านผนึกนิตยสารโฮมแอนด์รีสอร์ต จัดอีเวนท์ “บ้านและวัสดุออนไลน์แฟร์ ’61”
ตราเพชร ตั้งเป้าโต 5 % รับธุรกิจก่อสร้างดีดกลับในรอบ3ปี
คอนวูดร่วมออกบูธงาน HomeWorks EXPO 2018
ส่อง 4 เทรนด์สร้างบ้านมาแรงยุค 4.0
กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ เปิดมุมมองธุรกิจรับสร้างบ้านยุค 4.0
‘ตราเพชร’ ส่องกล้องมองตลาดวัสดุก่อสร้างปี 61 เติบโตดีสุดในรอบ 3 ปี
ตลาดรับสร้างบ้านปีจอคึกคักพีดีเฮ้าส์ เล็งโกยยอด 1.2 พันล้าน
อั๊คโซ่ โนเบล เปิดตัวนวัตกรรมสีผลิตภัณฑ์สำหรับครอบครัว
เอสซีจี กรีนบิลดิ้ง โซลูชั่น” เผยปีหน้าตลาดอาคารเขียวโต14 %
“ตราเสือ” ส่งปูนสำเร็จรูป “เสือ มอร์ตาร์ รุ่น อีซี่” สูตรพิเศษ
โมเดอร์นฟอร์มเปิดโชว์รูม ปั้นออฟฟิศแบบwork-Eat-Live-Learn
“พิชิต” คาดปี 61 ตลาดรับสร้างบ้านทะลุ 15,000 ล้าน
“โตโต้” อวดโฉมนวัตกรรมใหม่สุดล้ำ ตอกย้ำผู้นำตลาดสุขภัณฑ์อัจฉริยะระดับไฮเอนด์
THBA เล็งจัดอีเวนท์ออนไลน์แนวใหม่ หวังพลิกตลาดบ้าน-วัสดุเติบโตปี ’61
EPG เร่งรุกขยายตลาด 3 กลุ่มธุรกิจดันรายได้แตะหมื่นล้าน
สตรเบลเอลทรอนตั้งเป้า 5 ปีโต 2 เท่า
คูโดส ประเดิมป๊อปอัพสโตร์สาขาแรกที่สยามดิสคัฟเวอรี่
พีดีเฮ้าส์ แนะนำแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น
โฮมโปร ผนึก ธนาคารกรุงเทพ เปิดตัว “QR Code Payment on EDC”
“ยิปซัม ตราช้าง” เปิดตัวหนังโฆษณาตอกย้ำคุณภาพ
ส.สถาปนิกสยามฯจัดงานสัมมนาตอกย้ำวิชาชีพไม่ใช่แค่รับจ้างออกแบบ
โฮมโปร ดึงกำลังซื้อ Q4 ลดสนั่นเกาะ” ภูเก็ต 3 สาขา
อยุธยา สร้างบ้านจับมือพันธมิตรบุกตลาดต่างจังหวัด
เริ่มแล้ว!!! “Homepro EXPO ครั้งที่ 26” มหกรรมเรื่องบ้านตัวจริง
พีดีเฮ้าส์ จัดโปรฯส่งท้ายปี “The Perfect 10” ลดสูงสุด 10%
“พาเนล พลัส” เปิดตัวไม้เคลือบเมลามีนลายหินอ่อน
เอกซเรย์! ตลาดรับสร้างบ้านโค้งสุดท้ายกำลังซื้อฟื้น
SCGเร่งสางปัญหาเดินหน้าสรุปลงทุนLSPในเวียดนาม
โฮมโปร จัดโปรโมชั่นเครื่องไฟฟ้าขนาดเล็ก ตั้งแต่วันนี้ – 15 พ.ย. 60
สมาคมสถาปนิกสยามฯ เตรียมจัดงานสัมมนา “ASA Real Estate Forum 2018”
“STYLE” งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่
Give & Get นำผ้าม่านเก่ามาแลกผ้าม่านใหม่
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเซ็น MOU กับ ธอส. ปล่อยกู้ดบ.พิเศษลูกค้า
HBA (ไม่) ฟันธง รับสร้างบ้านโค้งสุดท้ายฟื้น
โฮมโปร ผนึกกำลัง บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม จัดแคมเปญพิเศษ HomePro Day
พีดีเฮ้าส์ คาด Q4 เศรษฐกิจขยับฟื้นตัว เล็งรุกขยายแฟรนไชส์รับสร้างบ้าน
“ยิปซัม ตราช้าง” จัดโปรโมชั่นพิเศษ “อุ่นกาย..อุ่นใจ ใช้ยิปซัมตราช้าง”
โฮมโปร จัด Electronic Online Expo ลดสูงสุด 70 %
ส่อง! ตลาดรับสร้างบ้านโค้งสุดท้ายปี 2560
ฉีกกฏการแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์ Loft ที่โฮมโปร ทุกสาขา
สีดูลักซ์คืนกำไรลูกค้าจัดแคมเปญ “โปรจัดหนัก ดูลักซ์จัดให้”
จะปรับห้องแถวเก่าแก่อายุกว่า 30 ปี ให้เป็นร้านเบเกอรี่ในพื้นที่อันจำกัดเพียง 36 ตร.ม.ได้อย่างไร
“ทีจีโปร” แนะนำวัตกรรมใหม่“ท่อเกลียวสเตนเลส EXTUBA”
ตลาดมวลเบาชะลอตัว SMART เพิ่มการส่งออก
“อินเด็กซ์ฯ”เปิด“ยูนีค” (YOUNIQUE) เจาะตลาดบิวท์อินรูปแบบใหม่
โฮมโปร เปิด “โฮมโปร แฟร์” ที่หาดใหญ่ ลด 70 %
โฮมโปร จับมือแบงก์กรุงเทพฉลองครบรอบ 21 ปีลดให้ทั้งห้าง
โสสุโก้ชวนร่วมงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Expo 2017”
DRT โชว์ผลงานไตรมาส 2/60 ทำกำไรสุทธิ 116.50 ล้านบาท
โฮมโปรลดราคาสินค้าให้ผู้ประสบภัยพร้อมเป็นช่องทางผ่านช่วยเหลือ
ซีคอน โฮม เผยยอดขาย 7 เดือนแรกทะลุเป้า 800 ล้านบาท
เปิดโฉมใหม่ “เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์” พร้อมโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าต่อเนื่องตลอดปี
พีดีเฮ้าส์ เร่งปลุกกำลังซื้อ Q3จัดควบ 2 แคมเปญ “รักแม่เท่าบ้าน” และ “บ้านกันน้ำ”
ตลาดรับสร้างบ้านชะลอ เตรียมอัดยอดในงานใหญ่กลางสิงหาคม
ยิปรอคนำเสนอนวัตกรรมเพื่อการพักอาศัยที่ยั่งยืน “Gyproc Go Green”
“SONDER living” ปักหมุดเป็นผู้นำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ระดับไฮเอนด์ในไทย
“โฮมโปร”ส่ง แคตตาล็อก Beliving ล่อใจลูกค้า
EPG ส่ง แอร์โรเฟลกซ์ เจาะตลาดฉวนกันร้อนใต้หลัง
โฮมโปร ปรับโครงสร้าง ชูบริการ Home Service
‘ตราเพชร’ ชูศักยภาพทีมบริการติดตั้งระบบหลังคา
เอสซีจี ตั้ง”AddVentures”จับคู่สตาร์ทอัพเฟ้นหานวัตกรรมต่อยอดธุรกิจ
“ปาเท็กซ์” หมอนและที่นอนยางพาราเพื่อสุขภาพของไทย article
ยิปซัม ตราช้าง ปรับทิศทางการตลาด แต่งตั้งผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยใหม่
“NOW” สุขภัณฑ์มีดีไซน์ โดดเด่นในสไตล์ Elite
“คอตโต้” ดีไซน์ห้องน้ำสวย 9 สไตล์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความชอบที่แตกต่าง
โฮมโปรอัด Super Shock Sale ปีไก่ กระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีแรก ลดสูงสุด 70% ลดเยอะ ผ่อนสบาย รับไม่อั้น ตั้งแต่วันนี้ – 4 มิ.ย. 60 ที่โฮมโปร ทุกสาขา article
“โฮมโปร” โกยกำไรไตรมาส 1 โตสวนกระแส 20.8%
กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ดันเอสซีจีไตรมาสแรกกำไรเพิ่ม29%
ยิปรอค ฉลอง 5 ทศวรรษ แจกรางวัลใหญ่ รวมมูลค่ามากกว่า 250,000 บาท
ยิปรอค จัดแสดงโซลูชั่นส์ใหม่สำหรับบ้านพักอาศัยในงานสถาปนิก’ 60
“วิลเลรอย แอนด์ บอค” ปล่อยโปรโมชั่นสุดร้อนแรง ลดสูงสุด 50 %
โสสุโก้แชร์ทริคแต่งบ้านให้เย็นสบายรับหน้าร้อน
มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ ก้าวสู่ปี ที่ 40 ผู้นำขนส่งแนวดิ่ง