ReadyPlanet.com
dot
EXCLUSIVE INTERVIEW
dot
bulletลงโฆษณาฟรี
dot
รับสมัครข่าวสาร

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


วสันต์ คงจันทร์

เชียงใหม่โมเดล

ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน

ในการแก้ไขปัญหาที่พักไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

วสันต์ คงจันทร์

บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์

 

 

เนื่องจากปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยดังที่รับทราบกันทั่วไปอันอาจเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่เป็นเครื่องยนต์หลัก ภาครัฐจึงได้ออกกฎหมายใหม่ คือ กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 (ประกาศใช้ 19 สิงหาคม 2559)  อันเป็นโอกาสสำคัญของที่พักขนาดเล็กต่างๆ บ้าน ตึกแถว เกสท์เฮาส์ โฮสเทล ฯลฯ สามารถดำเนินการจดทะเบียนโรงแรมถูกต้องตามกฎหมายได้ แต่มีกำหนดเวลา กล่าวคือในกรณีที่ต้องมีการดัดแปลงอาคารต้องทำภายใน 2 ปีนับจากวันที่ 19 สิงหาคม 2559 (เหลืออีกแค่ 1 ปีเท่านั้น) และกรณีขอเปลี่ยนการใช้อาคารมาเป็นประกอบธุรกิจโรงแรมให้ทำภายใน 5 ปี อีกทั้งในภาคปฏิบัติมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องยังเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบน หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนา  “เชียงใหม่ โมเดล ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ในการจดทะเบียนโรงแรมให้ถูกต้อง และข้อเสนอแนะสำคัญต่อภาครัฐ” เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีผู้ร่วมงานทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตทั้ง จังหวัด เทศบาล อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ สถาปนิกผู้ออกแบบ เจ้าของโรงแรมที่พักต่างๆ รวมกว่า 500 คน ได้ร่วมมือกันให้ข้อมูล แสวงหาแนวทางการดำเนินการให้มีการจดทะเบียนให้ถูกต้อง จึงถือเป็นโอกาสความร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชนเพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบ้านเราที่เป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจประเทศในขณะนี้จะเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

นอกจากความจำเป็นตามกฎหมายแล้ว ความจำเป็นทางการตลาดก็มีมากเช่นกัน โลกยุคปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญต่อการท่องเที่ยวแนวใหม่ซึ่งสถานที่พักต่างๆ อาจไม่ได้จดทะเบียนโรงแรมให้ถูกต้องทำให้อาจละเลยมาตรฐานสำคัญหลายเรื่อง เช่น มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานในการบริการ เป็นต้น

อีกทั้งยังสำคัญต่อการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่ยุคปัจจุบัน สถาบันการเงินให้ความสำคัญในการจดทะเบียนโรงแรมมากขึ้น รวมทั้งความสำคัญต่อการซื้อการขาย เนื่องจากนักลงทุนผู้สนใจซื้อโรงแรมส่วนใหญ่ก็จะให้ความสนใจซื้อโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องมากขึ้น 

ด้านความจำเป็นต่อความมั่นคงของชาติเนื่องจากการจดทะเบียนโรงแรมต้องมีการรายงานชื่อ     ผู้เข้าพักต่อภาครัฐ ต้องตรวจสอบพาสปอร์ต บัตรประชาชน ต่างจากการไม่ได้จดทะเบียนอาจไม่ได้ควบคุมดูแลเรื่องดังกล่าว ในระยะยาวอาจส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมอย่างมาก แสดงผลสรุปงานสัมมนา สรุปเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวด ก สภาพปัญหาการจดทะเบียนโรงแรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

หมวด ข.                 ข้อมูลด้านข้อกฎหมายสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม ข้อกำหมายท้องถิ่น              ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ และแนวทางดำเนินการ ตรวจสอบอาคาร วิธีการ ขั้นตอน การจดทะเบียนโรงแรม

หมวด ค.                 ความเห็นและข้อแสนอแนะจากองค์กรวิชาชีพ สมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว

หมวด ง. ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

หมวด จ.                 สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะสำคัญในการดำเนินการด้านต่างๆ จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

หมวด ก. สภาพปัญหาการจดทะเบียนโรงแรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

จากข้อมูลของสมาคมธุรกิจโรงแรมภาคเหนือ ทราบว่ามีโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ที่จดทะเบียนโรงแรมถูกต้องเพียง 317 แห่งเท่านั้น ล่าสุดได้มีการดำเนินการตรวจจับสถานที่พักที่ไม่ได้จดทะเบียนโรงแรมไปจำนวนหนึ่ง และส่วนที่เหลือหน่วยงานท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการให้ดำเนินการให้ถูกต้องแล้ว

แม้ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่ภาครัฐให้ความสำคัญ โดยออกกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2559 ดังกล่าว อนุโลมกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้กับอาคารเดิมที่ต้องการปรับปรุงเป็นโรงแรมให้ถูกต้อง และส่วนใหญ่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนโรงแรมให้ถูกต้อง แต่ก็ยังพบว่ามีปัญหาอุปสรรคทางด้านข้อกฎหมายหลายประการที่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนโรงแรมอย่างถูกต้องสามารถดำเนินการได้จริงในภาคปฏิบัติ

 

หมวด ข.                 ข้อกฎหมายสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม ข้อกำหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย

           พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547

           กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551สาระสำคัญเกี่ยวกับการแบ่งโรงแรมเป็น 4 ประเภท

           หนังสือ รมต.มหาดไทย ถึงผู้ว่าฯ ในปี 2554 “มติคณะทำงานแก้ไขข้อกฎหมายการอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม”              

           กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2517 เรื่องที่จอดรถยนต์

           กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 พ.ศ. 2555 แก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2517 เรื่องที่จอดรถยนต์ของโรงแรม ฯลฯ

           ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ฉบับลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 (ยกเลิกประกาศปี 2535 2539, 2543) มีผลบังคับ 30 ธันวาคม 2552 กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

           กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559

           กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2555 และผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2555 (แก้ไข พ.ศ.2559)

           กฎหมายท้องถิ่นที่มีการควบคุมเฉพาะพื้นที่สำคัญๆ

 

หมวดอื่นๆ ข้างต้น โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐได้ให้ แนวทางดำเนินการ ตรวจสอบอาคาร วิธีการ ขั้นตอน การจดทะเบียนโรงแรมไว้อย่างละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติมใน Line id : @m-property

 

หมวด จ.                 สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะสำคัญในการดำเนินการด้านต่างๆ จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้เสนอแนะให้ปรับปรุงในด้านต่างๆ เช่น ด้านข้อกฎหมาย ด้านการตลาด ด้านภาษี ด้านความมั่นคงของอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่ยังเป็นอุปสรรคควรทำการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

 

ตารางที่ 1 ประเด็นปัญหา อุปสรรคในการจดทะเบียนโรงแรม และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข

จากทุกภาคส่วนในงานสัมมนา“เชียงใหม่โมเดล ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ในการจดทะเบียนโรงแรม         ให้ถูกต้อง และข้อเสนอแนะสำคัญต่อภาครัฐ” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

งานสัมมนานับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจดทะเบียนโรงแรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีความคาดหวังจะให้เป็นเมืองต้นแบบ เชียงใหม่ โมเดล ในความร่วมมือในการจดทะเบียนโรงแรม อันส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมโรงแรม และการท่องเที่ยวของประเทศในระยะยาว และเป็นเมืองต้นแบบ “เชียงใหม่โมเดล” ในการช่วยแก้ปัญหานี้สำหรับจังหวัดอื่นๆ ต่อไป 

 

 

 
จับกระแส

ตลาดต่างชาติตอบรับดี ยังแห่ซื้อบ้านในภูเก็ต
ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
โสภณ พรโชคชัย
วสันต์ คงจันทร์
โสภณ พรโชคชัย
โสภณ พรโชคชัย
วสันต์ คงจันทร์
ดร.โสภณ พรโชคชัย
โสภณ พรโชคชัย
โสภณ พรโชคชัย
ดร. ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
โสภณ พรโชคชัย
โสภณ พรโชคชัย
โสภณ พรโชคชัย
สิทธิเพ็ญ สิทธัตถพงษ์
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ดร. ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
โสภณ พรโชคชัย
ดร. ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
วสันต์ คงจันทร์
โสภณ พรโชคชัย
ดร. ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
โสภณ พรโชคชัย
โสภณ พรโชคชัย
โสภณ พรโชคชัย
นายวสันต์ คงจันทร์
โสภณ พรโชคชัย
โสภณ พรโชคชัย
โสภณ พรโชคชัย
โสภณ พรโชคชัย
วสันต์ คงจันทร์
สั้มมา