dot
EXCLUSIVE INTERVIEW
dot
bulletสัมภาษณ์พิเศษ
dot
จับกระแส
dot
bulletลงโฆษณาฟรี
dot
รับสมัครข่าวสาร

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


“แสนสิริ” และ นักวิชาการ วสท. จุฬาฯ มธ. และ ผู้ร่วมออกแบบ โครงสร้างอาคารชั้นนำในไทย จัดทำ “แนวทางปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างในอาคารสูง”

“แสนสิริ” และ นักวิชาการ

วสท. จุฬาฯ มธ. และ ผู้ร่วมออกแบบ

โครงสร้างอาคารชั้นนำในไทย จัดทำ “แนวทางปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างในอาคารสูง”

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำภาครัฐ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานเอกชนบริษัทผู้ร่วมออกแบบชั้นนำ 8 แห่ง ร่วมจัดทำ “แนวทางปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างในอาคารสูง” ปูแนวทางผลักดันการสร้างอาคารสูง   ในประเทศไทยแข็งแรงปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น สอดรับเทรนด์อยู่อาศัยในคอนโดฯตลอดจนอาคารสำนักงานในตึกสูงที่มีแนวโน้มเพิ่มและรูปทรงแปลกมากขึ้น  ณ งานเสวนาวิชาการ “แนวทางปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างในอาคารสูงเพื่อความปลอดภัย ในประเทศไทย 2017”

 

นายปิติ จารุกำจร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการแนวสูง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แสนสิริ ตระหนักถึงความปลอดภัยของอาคารสูงและสำนักงานในอาคารสูงที่มีเพิ่มขึ้น รวมถึงความปลอดภัยของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นโดยเฉพาะในเมือง เนื่องจากไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิตที่เร่งรีบและต้องการที่พักอาศัยใกล้รถไฟฟ้าและขนส่งมวลชน จึงได้ร่วมกับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างอย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานเอกชน บริษัทผู้ร่วมออกแบบโครงสร้างชั้นนำของไทยกว่า 8 แห่ง จัดทำแนวทางปฏิบัติฯนี้ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแนวทางความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานสำหรับการสร้างอาคารสูงในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนคำนึง    การใช้วัสดุที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ “FILL YOUR LIFE WITH GOOD ใช้ชีวิตแต่กับสิ่งดีๆ ที่รวมถึงความปลอดภัยในการอยู่อาศัยที่เราตอกย้ำจุดยืนนี้อยู่เสมอ”

 

“ในช่วงระยะแรก ได้ผลิตเอกสารจำนวน 200 เล่ม แจกจ่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป อาทิ มหาวิทยาลัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม-ราชูปถัมภ์ (วสท.) บริษัทเอกชนผู้ออกแบบงานโครงสร้าง และสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง       โดยผู้สนใจหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษาและนำเล่มนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้”

 

กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีจำนวนตึกสูง (ความสูงมากกว่า 23 เมตรหรือจำนวนชั้นมากกว่า 8 ชั้นขึ้นไป)            ติดอันดับ 1 ในอาเซียน (ASEAN) อันดับ 4 ในเอเชีย และอันดับ 11 ของโลก (ข้อมูลจาก www.skyscrapper.com) โดยตึกสูงเหล่านี้กระจุกตัวอยู่ในย่าน CBD และกระจายอยู่ตามจุดชุมนุมชน รวมถึงย่านธุรกิจสำคัญต่างๆ โดยแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยประมาณ 55% และอาคารสำนักงาน 45% ข้อมูลจากกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 32 ทวิในเขตกรุงเทพมหานคร เผยถึงจำนวนอาคารสูงในปัจจุบัน มีทั้งสิ้นจำนวน 2,810 อาคาร อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 539 อาคาร และอาคารชุมนุมชน 294 อาคาร ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นบริเวณที่พื้นที่ดินอ่อนตัว ดังนั้น การทดสอบความแข็งแรงโครงสร้างรากฐานตึกสูงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันอุบัติภัยที่ไม่คาดคิด อาทิ ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว พายุแรงลมรุนแรง เป็นต้น ทั้งนี้ แผ่นดินไหวจากจังหวัดกาญจนบุรีหรือประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมาร์ ที่มีการเกิดแผ่นดินไหวถี่ขึ้นในปัจจุบันมีผลอย่างยิ่งต่อโครงสร้างตึกสูงในกรุงเทพฯ เพราะแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวสามารถเดินทางได้ในระยะไกลกว่า 1,000 กิโลเมตร ผู้อยู่ตึกสูงในกรุงเทพฯ จึงสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวในภาคตะวันตกของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีดินอ่อน แรงสั่นสะเทือนนี้จะขยายผลรุนแรงกว่าพื้นที่อื่นถึง 3-4 เท่า

 

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เผยว่า “ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต เช่น อาคารถล่มต่างๆ เกิดจากการออกแบบโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงและปลอดภัยรัดกุม รวมถึง          ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลในบางข้อ บางส่วนเกิดจากการตีความคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิดในการนำหลักการมาใช้ในการปฏิบัติงาน จึงเป็นการเพื่อขยายความเข้าใจในบทหลักการที่จะช่วยให้ส่งเสริมให้การปฎิบัติงานด้านวิศกรรมโครงสร้างอาคารสูงชัดเจนขึ้น ตลอดจนการนำมาใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ อาคารที่ถล่มส่วนใหญ่ในปัจจุบัน คือ อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 ชั้น เพราะไม่ได้มีมาตรฐานในการก่อสร้างที่ชัดเจนจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพหรือมีการต่อเติมแก้ไขอาคาร แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่แสนสิริตระหนักถึงความสำคัญของโครงสร้างอาคารสูงและทาง วสท.เองก็พร้อมที่จะร่วมผลักดันและสนับสนุนให้คู่มือแนวทางการปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างในอาคารสูงเป็นมาตรฐานหนึ่งในการออกแบบอาคารสูงของประเทศไทยต่อไปในอนาคต”

                                                                              

รศ.ดร. วิโรจน์ บุญญภิญโญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิจัยแรงลมระดับแถวหน้าของประเทศไทย เผยภาพรวมของอาคารและตึกสูงในไทยว่า “อาคารสูงในประเทศไทยมีแนวโน้มของจำนวนชั้นสูงขึ้น มีการพัฒนารูปทรงแปลกตาและทันสมัย* (อ้างอิงข้อมูลอาคารสูงจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี หัวข้ออาคารสูงในประเทศไทย) มีผลกระทบของกลุ่มอาคารโดยรอบมากขึ้น ส่งผลให้อาคารต้องมีความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น วิธีที่สามารถตรวจเช็คความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารก่อนสร้างได้ คือ การทดสอบอุโมงค์ลม ซึ่งจะทำให้ได้การคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคารสูง       มีความถูกต้องมากที่สุด ดังนั้น จะได้โครงสร้างอาคารที่แข็งแรง ปลอดภัย แนวปฏิบัติฯเล่มนี้จะช่วยให้        การทำงานของวิศวกรผู้ออกแบบทำงานได้เข้าใจขึ้น ลดปัญหาข้อผิดพลาดในการทำงาน ซึ่งสามารถช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายการก่อสร้างบางส่วนได้อีกทางหนึ่ง”

 

ขณะที่ ผศ. ดร. ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและ การสั่นสะเทือน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “แม้ว่า      ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวน้อย แต่แผ่นดินไหวสามารถเกิดในประเทศไทยได้จริงดังที่ปรากฏเมื่อปี 2557 โครงสร้างอาคารสูงเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งนอนใจโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่ดินอ่อน นอกจากนี้ อาคารที่สวยงามปัจจุบัน มักจะมีรูปทรงพิเศษซึ่งจำเป็นต้องคำนวณออกแบบอย่างถูกต้อง อาคารที่จะสามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้ดีต้องได้รับการออกแบบอย่างถูกวิธี เช่น กำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กในอาคารสูง เสาที่มีขนาดใหญ่เพียงพอ มีการเสริมเหล็กปลอกที่ทำให้คอนกรีตมีความเหนียวไม่ระเบิดออกโดยง่าย หลีกเลี่ยงรูปทรงอาคารที่ไม่ปกติมากๆ เช่น ชั้นหนึ่งชั้นใดอ่อนแอมากกว่าชั้นอื่น หรือไม่สมมาตรจนทำให้อาคารบิดตัวมาก”

 

รศ.ดร.สุทธิพล วิวัฒนทีปะ ประธานกรรมการ บริษัท อินฟรา กรุ๊ป จำกัด ในฐานะตัวแทนผู้ร่วมออกแบบโครงสร้างกล่าวเสริมในมุมมองของการปฏิบัติงานว่า “ปัจจุบัน ความท้าทายในการพัฒนาอาคารและสำนักงานมีโจทย์ด้านความสวยงามมากขึ้น เช่น รูปทรงอาคารที่มีความแปลกใหม่สะดุดตา วิศวกรผู้ออกแบบต้องมีความเข้าใจและคำนวณหลักความปลอดภัยอย่างรอบด้าน โดยประยุกต์ใช้หลักการกับการทำงานจริงที่สอดคล้องกับยุคสมัย ส่วนใหญ่แล้วยังมีความเข้าใจที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียว เล่มนี้จึงมีความสำคัญในการช่วยให้การทำงานระหว่างผู้พัฒนาโครงการและวิศวกรโครงสร้างมีแนวปฏฺบัติไปในทิศทางที่ยอมรับร่วมกัน

 

 นอกจากนี้ การนำโปรแกรมการออกแบบที่ทันสมัยมาคำนวณใช้ในการออกแบบ เป็นสิ่งที่จำเป็นช่วยให้การประเมินการก่อสร้างอาคารมีความแข็งแกร่ง ปลอดภัยและคงทนได้ยาวนาน”

 

“หากผู้ประกอบการรายอื่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องสนใจ สามารถติดต่อมายังที่ แสนสิริ ทางเรายินดีจัดส่งเล่มนี้ให้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้พัฒนาวงการอสังหาฯ เพิ่มความเชื่อมั่น       ในด้านโครงสร้างและการยอมรับด้านความปลอดภัยของอาคารสูงไทยในระดับสากลต่อไปในอนาคต” นายปิติ กล่าวสรุป
อสังหาริมทรัพย์

ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการออกและขายสลากออมทรัพย์ ธอส.  article
ทรัพย์มือสอง "ทำเลใช่ ราคาโดน" "SAM" จัดให้ ฟรีค่าโอนวันนี้ถึง30มิย.
LPN ปรับใหญ่รับมือความเสี่ยงอสังหาฯปี62 ดันทีมบริหารรุ่นใหม่ขึ้นบริหาร/ปรับกลุ่มลูกค้าสร้างรายได้ครบวงจร article
 ‘วาลเด้น สุขุมวิท 39’ จับกลุ่มนักลงทุน บนทำเลปล่อยเช่าผลตอบแทนถึง 5% article
การเคหะฯ จัดงาน “NHA Home for Sale บ้านการเคหะฯ เพื่อคนไทย” พร้อมมอบ 5 โปรฯแรงโดนใจ แถมผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,300 บาทต่อเดือน article
‘ภัทรนันท์ แอสเซท’ เปิดตัว ‘ไฮป์ สาทร-ธนบุรี’ มูลค่า 2 พันล้านบาท article
พฤกษา เผยครึ่งปีหลัง เดินหน้าการตลาดรูปแบบใหม่ ลุยตลาดคอนโด
‘เอพี ไทยแลนด์’ เตรียมเปิดตัว ‘คอนโดเพื่อผู้สูงวัยรุ่นใหม่’
เพอร์เฟค เผยยอดขายครึ่งปีแรก 8,240 ล้านบาท เติบโต 56 % article
เสนา ฮันคิว เปิดตัวคอนโดลักชูรี่ ครั้งแรกบนที่ดินแปลงใหญ่สุดย่านเอกมัย article
สิงห์ เอสเตท ผุดโครงการคอนโดแบรนด์ใหม่ใจกลางสุขุมวิท
“GLOBAL REAL ESTATE FORUM -THAILAND NEXT TREND” ยกระดับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่ เวทีตลาดสากล
มั่นคงเคหะการ อัดโปรแรงรับบอลโลก มอบส่วนลดเงินจอง 10 เท่า
ออลล์ อินสไปร์ฯ โชว์ป๋า จัดแคมเปญ “สายเปย์ เทไม่อั้น”
ESTAR ทุ่มจัด“OPEN HOUSE PARTY”เปิดตึก AMBER
โนเบิล อราวน์ อารีย์ กวาดยอดขายกว่า 80% ภายใน 2 ชั่วโมง
ออลล์ อินสไปร์ เปิดไรส์ พหล – อินทามระ เจาะกลุ่มคนทำงาน
“ออริจิ้น” ตั้ง “วัน ออริจิ้น”ดันเข้าตลาดหุ้นใน5ปี
ตฤณ แอสเสท แจ้งเกิดเจาะตลาดทาวน์โฮม
บิ๊กบอสอนันดาหวั่นอนาคตคนไทยหมดสิทธิ์อยู่ในเมือง
ชาญอิสสระ พร้อมอวดโฉมบ้านอิสสระ บางนา มุ่งตอบโจทย์ทุกเจนเนอเรชั่น
พร็อพทูมอร์โรว์ เปิดเว็ปไซต์ปล่อยเช่าที่อยู่แบบไร้เงินค้ำประกัน
LPN-JLL ปักหมุดวิภาวดี-จตุจักร ชิงตลาดอาคารสำนักงาน
ดี เวล ผนึก เศรษฐีวรรณ ผุด 3 โครงการ
“ศุภาลัย ริวา แกรนด์” เตรียมจัดงาน GRAND OPENING
แอสเซทไวส์ เปิดตัวคอนโด “แอทโมซ ลาดพร้าว 15”
“ออริจิ้น” ร่วมทุน โนมูระ ผุดมิกซ์ยูส ดึงมือบริหารโรงแรมเสริมทัพ
แซมขนทรัพย์มูลค่าเกือบ 2พันล้านออกเทขาย
เจ.เอส.พี ไม่หวั่นชนยักษ์ชิงแชร์บ้านราคาต่ำกว่า 5 ล้านบาท
ซันเคียวโฮม ผนึก “เคฮัง เรียลเอสเตท”ผุดคอนโดมิเนียมลักชัวรี
‘บางกอกซิตี้สมาร์ท’ จัดงาน“BC Prime Condominium Showcase”
ศุภาลัย โชว์ผลงานไตรมาสแรก ปี 61 รายได้-กำไรพุ่ง
4 ธุรกิจใหญ่ร่วมลงทุนใน “บาเนีย” พัฒนา Big Data ด้านอสังหาฯ
SIRI ปลื้มผลประกอบการไตรมาสแรกแนวราบโต 82%
ศุภาลัย เตรียมเปิด “ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ นครราชสีมา”
“ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เผยกำไรสุทธิไตรมาสแรกโต 60%
มกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด จับมือบัตรเครดิตกรุงศรีกระตุ้นยอดขาย
แกรนด์ แอสเสท ชูภาพคอนโดไฮเทค ไฮด์ สุขุมวิท 11เปิดตัวหุ่นยนต์จอดรถอัจฉริยะ
แม่น้ำเรสซิเดนท์ จับมือ โจนส์ แลง ดันยอดขายชูทำเลริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ศุภาลัย รุกเปิดโครงการใหม่ “ศุภาลัย เบลล่า เทพารักษ์”
เอ็มซี กรุ๊ป จัดโปรโมชั่น ราคาเดียว 2.29 ล้านบาท*
ธารารมณ์จัดคาราวานบ้านเดี่ยวราคาเดียวให้ลูกค้าคลายร้อน กับโปรฯ “Super Summer Fest”
“ORI” ผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ายปันผล 0.55 บาทต่อหุ้น
“แสนสิริ” เปิดตัวบ้านเดี่ยว “บุราสิริ” 2 ทำเล มูลค่ารวม 4,600 ล้านบาท
LPN ปรับโฉม “ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร – สะพานควาย”
พบ3โครงการคุณภาพในงาน Supalai Family Day Party
สิงห์ เอสเตท ส่ง ดิ เอส สุขุมวิท 36 บุกตลาดฮ่องกง
ศุภาลัย คว้ายอดขายไตรมาสแรก ปี 61 ทะลุ 8,837 ล้านบาท
เจ.เอส.พี. โหมแคมเปญ สบายดีย์ อยู่ฟรีไม่เสียเงิน
พฤกษาจัดแคมเปญใหญ่ ลุ้นรับ Honda Jazz 25 คัน รวมมูลค่ากว่า 25 ล้านบาท
อาร์เค พร็อพเพอร์ตี้ ตั้งเป้าโตต่อเนื่อง ตุนแบ็คล็อกกว่า 2.3 พันล้าน
‘เอพี ไทยแลนด์’ ปลื้มยอดขายไตรมาส 1 โตกว่า 168%
ชวนเป็นเจ้าของ “บ้านลุมพินี” กับ 2 ทำเลฮอต
PF ตุนยอดขายไตรมาสแรก 4,800 ล้าน พร้อมลุยเพิ่มยอดทุกเซกเมนต์
อนันดาฯจับมือ แอสคอทท์ผุด“เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์”
NUE NOBLE สร้างปรากฎการณ์ในย่านแจ้งวัฒนะ Sold Out 95%ภายในวันเดียว
โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ อัดโปรโมชั่นแรงรับซัมเมอร์ “One Price – High Floor”
อัลติจูด วางเป้าเปิดโครงการ 3 ปี 7,000 ลบ. หวังขึ้นแท่น Top3 ในเซ็กเม้นท์
ศุภาลัย จัดงานสัมมนาพบกับสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและนักออกแบบจัดสวนมืออาชีพ
บมจ.ดีคอนโปรดักส์ ปั้น “ดีคอน ไพร์ม” คอนโดย่านรถไฟฟ้าสายสีม่วง
เอ็น.ซี.อัดโปรโอนเร็วตั้งเป้ากวาด 200 ล้านบาท
กลุ่มธารารมณ์จับมือทิสโก้ออกนวัตกรรมใหม่แห่งการซื้อบ้าน
กานดาขนโครงการร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโด
เดวา เรียลเอสเตท พุ่งเป้าพัฒนาบ้านใน
LPN กางโรดแมปธุรกิจโตต่อเนื่อง 3 ปี ปลดล็อคกับดักสู่ YEAR OF SHIFT
พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ต่อยอดโมเดลดิจิตอลแพลตฟอร์ม
ชีวาทัยเปิดแผนธุรกิจปี 61 ลุยเปิด 7 โครงการใหม่ มูลค่า 5,915 ล้านบาท
สวนกระแสราคาที่กลางเมือพุ่ง โนเบิล เพลินจิตทุ่มจัดดีลที่ดีที่สุดในรอบ3 ปี
“BC บางกอกซิตี้สมาร์ท” สร้างสถิติยอดขายปี 2560 โต 65%
ออลล์ อินสไปร์ฯ เปิด ดิ เอ็กเซล ไฮด์อะเวย์ รัชดา-ห้วยขวาง
ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท ปิดขาย 30 ยูนิตสุดท้าย
THE ESSE SUKHUMVIT 36 จัดงาน Grand Opening
เดอะคิวบ์ คอนโด นำ 4 โครงการทำเลศร่วมงาน Home Buyers Focus
ชาญอิสสระจัด MIDNIGHT SALE วันเดียว ราคาทุน
LPN ฉลองเทศกาลตรุษจีนซื้อคอนโดลุมพินี ลุ้นรับอั่งเปา สูงสุด 500,000 บาท
บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษต้อนรับเดือนแห่งความรัก
ซีเอ็มซี กรุ๊ป จัดโปรโมชั่นโครงการคอนโดมิเนียม แบงค์คอก ฮอไรซอน - รามคำแหง
จีแลนด์ฉลองเทศกาลตรุษจีนยิ่งใหญ่ที่เดอะ แกรนด์ พระราม 9
แคมเปญ 0 บาทสร้างปรากฎการณ์ 2 วัน ทิวลิป แสควร์ กวาดกว่า 150 ลบ.
มั่นคงฯมั่นใจคอนโดกลุ่มลักซ์ชัวรี่ไฮเอนด์ คาดปิดการขาย”พาร์ค คอร์ท ปี 62
ทีซี ดีเวลลอปเม้นท์ พลิกโฉม รีแบรนด์ดิ้ง ปรับภาพลักษณ์
Ananda จัดโปรฯทุกสาย ลดหนัก จัดเต็ม
Estar ส่งความสุขต่อเนื่อง
ภาลัย เดินเกมบุกอสังหาฯ จังหวัดชลบุรี
สิริ เวนเจอร์ส ลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ในสตาร์ทอัพ พัฒนา 4 นวัตกรรมอสังหาฯ
 BSM ไฟเขียวขาย PP 200 ล้านหุ้น ซื้อโครงการ The Teak มูลค่า 145 ล้านบาท
“ไรมอน แลนด์” ผนึกกำลัง กลุ่มร้านอาหาร “บ้านหญิง กรุ๊ป”หวังสร้างรายได้ประจำ
ออลล์ อินสไปร์ เดินหน้ารุกพัฒนาโครงการเต็มรูปแบบ
พฤกษา ลุยเปิดคอนโดพรีเมียม “เดอะรีเซิร์ฟ สุขุมวิท 61”
ณุศาศิริ เปิดประมูลเพนท์เฮาส์ NUSA State Tower
เจ.เอส.พี. เซอร์ไพรส์ของขวัญลูกค้าปีใหม่ ด้วยแคมเปญ Parade of Happiness
เดอะคิวบ์ฯ เตรียมเปิด ‘เดอะคิวบ์ พรีเมียม รามอินทรา 34’
“ศุภาลัย อัดแคมเปญ เพื่อบ้านพร้อมอยู่
LP GROUP” อสังหาฯ เจ้าถิ่นย่านศาลายา เตรียมเปิด “THE BALANZ” โครงการใหม่
CMC จัดกิจกรรม Thank you Party พร้อมโปรโมชั่นส่งท้ายปี
“พอร์โต้ ชิโน่” เปิด Co-Working Space แห่งแรกในสมุทรสาคร
   “บ้านลุมพินี บ้านน่าอยู่”
อนันดาฯ ผู้จับมือ แกร็บ (Grab) ก้าวสู่เมืองยุคใหม่
เอพี ไทยแลนด์” คว้ารางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น article
โรจนะเซ็น MOU ขายที่ดิน 300 ไร่กลุ่มทุนยักษ์ใหญ่
“อิสสระ คอลเลคชั่น สาทร” จับมือ “ยูโร ครีเอชั่นส์” เนรมิตห้องสวย
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น
เฮลิกซ์ฯ เปิดตัวนวัตกรรม AR มิติใหม่ของการนำเสนอโครงการ ครั้งแรกของวงการอสังหาฯไทย
พฤกษา เรียลเอสเตท เปิดตัวบ้านระดับพรีเมี่ยม “ภัสสร แจ้งวัฒนะ - ชัยพฤกษ์” บนถนนหอการค้าไทย
พฤกษา จัดงาน Supplier CG’s Day : JOIN TOGETHER สร้างแนวร่วม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
“เดอะเทรนด์” จัดส่วนลดกระหน่ำส่งท้ายปีขายปิดเฟสสุดท้าย
ฉลองเปิดตัว “จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้” สุดยิ่งใหญ่ ในงาน Exclusive Life Exploring ร่วมสัมผัสเมือง “แนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ” แห่งแรกในไทย
เอ็น.ซี เฮ้าส์ซิ่ง ออกซีรีส์บ้านใหม่ ดันยอดขายปลายปี
Noble Ambience Sukhumvit42 สุดฮอตปิดยอดขายภายในวันเดียว
ทุ่ม 100 ล้านจัดงานดันภาพแมกโนเลียส์ ราชดำริ ฯให้ดังกะฉ่อน
“แสนสิริ ไลฟ์ คัมส์ โฮม 2017” สร้างยอดขายเกินเป้า พุ่งทะลุกว่า 9,000 ล้านบาท
‘เอพี ไทยแลนด์’  ‘แฟบริก้า ดีไซน์’ ร่วมมือออกแบบนวัตกรรมพื้นที่แห่งอนาคต ปลดล็อคพื้นที่ใช้สอยที่ถูกซ่อนอยู่ สู่วิถีแห่งการอยู่อาศัยแห่งศตวรรษใหม่ ผ่านโปรเจคต์พิเศษเพื่อสังคม AP SPACE SCHOLARSHIP
ออริจิ้นฯบุกแนวราบตั้งเป้าโต 200 % ต่อปี
บมจ. มั่นคงเคหะการ รุกหนักธุรกิจบริหารโครงการ
เอพี ไทยแลนด์’ จับมือ ‘อินฟินิท’ เปิดตัว ‘Smart POD’ ล็อคเกอร์อัจฉริยะ
ธนาสิริเข้าร่วมออกบูธงาน “เมืองนนท์ พร็อพเพอร์ตี้ แฟร์ 2017
พฤกษา ปักธง EEC เดินหน้าเต็มสูบ ลุยเปิด 7 โครงการใหม่ มูลค่า 5,500 ล้านบาท
“ออริจิ้น” ผุด อาณาจักรมิกซ์ยูสรอบพาร์ค 24
แสนสิริโชว์ยอดจองทางออนล์โครงการเดอะไลน์ สาทร
Estar จัดอีเว้นท์โครงการ Nara 9 รับลมหนาวส่งท้ายปี
“สยามพารากอน ลักซ์ชัวรี่ พร็อพเพอร์ตี้ โชว์เคส 2017”
มั่นคงฯ อัดโปรโมชั่นแรง ฉีกราคาบ้านพร้อมอยู่ส่งท้ายปี ‘YEAR-END SALE’
แสนสิริลงทุนใน6 แบรด์หวังเพิ่มยอดขายต่างชาติ
แกรนด์ แอสเสทฯ - เพอร์เฟค - ซูมิโตโม ฟอเรสทรีจับมือเปิดโครงการต่อเนื่อง 4 ปี มูลค่ารวม 40,000 ล้าน
ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ เผยแผนปี 61-62 ลงทุน8,200 ล้าน
“ควอลิตี้เฮ้าส์” จัดโปรฯพิเศษสุด ส่งท้ายปี “ดีล ดี เดย์"
โนเบิลฯ เปิดคอนโดโลไรส์ย่านเอกมัยเคาะราคา 3.59 ล้านบาท
กรุงเทพพัฒนาฯส่งบ้านหรูระดับซูเปอร์ลักซัวรี่ แบรนด์ “The Primary V”
“สวอนเลค” จัดเต็มมอบส่วนลด 8แสน
ธารารมณ์ Year End Sale บ้านราคาพิเศษสุดท้ายปลายปี 60
“ไซมิส แอสเสท” ทุ่ม 1,000 ล้านบาท เปิดแบรนด์ “ไซมิส คิน
สัมมากร รีแบรนด์ศูนย์การค้า สัมมากร เพลส
เอ็นริช ทุ่ม 1,500 ล้าน ผนึกกำลังพันธมิตรใหญ่ เปิดตัวโครงการคอนโดและโรงแรมกลางเมืองหัวหิน
ฮาบิแทท กรุ๊ป ทุ่มกว่า 850 ล้านบาทปั้นคอนโดเพื่อลงทุน ย่านพัทยา”
“ออริจิ้น-โนมูระ” เผยบิ๊กโปรเจ็คท์ยักษ์ร่วมทุน มูลค่า 11,000 ล้าน
ประกาศผล รางวัล แซง-โกแบ็ง ยิปรอค เนชั่นแนล โทรฟี ไทยแลนด์ 2017
ธรรมศาสตร์ เตรียมจัดงาน MRE OPEN HOUSE แนะนำหลักสูตรโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #18)
วิเคราะห์ความต้องการที่อยู่อาศัยผ่านแอพพลิเคชั่น "คนไทยมีบ้าน”
“แสนสิริ-บีซีพีจี” ลงนาม MOU เปิดตัวโฉมใหม่การผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนต่อยอดนำมาใช้ในโครงการของแสนสิริ
ธารารมณ์เอสเตทตอกย้ำโปรฯแรง ให้ลูกค้าต่อเนื่องถึงสิ้นปี 60
ศุภาลัย โชว์ศักยภาพปั้นยอดขาย 9 เดือน โต 44%
เพอร์เฟค-แกรนด์ แอสเสทฯ ร่วมทุน “ซูมิโตโม ฟอเรสทรี” ผุดคอนโดไฮเอนด์
พฤกษา เปิดตัว “พฤกษา แฟมิลี่ พริวิเลจ” มอบส่วนลดสูงสุด 70 %
3สมาคมปลื้มงานมหกรรมบ้านและคอนโด37เข้าเป้า
บ้านเอื้ออาทรฯ นครชัยศรี สร้างรองรับชาวชุมชนริมคลอง
แสนสิริทุม 100 ล้านลงทุน Proptech
ดี-แลนด์ปรับกลยุทธ์บุกไลฟ์สไตล์มอลล์
WOW!!! แบรนด์ “ลุมพินี” ลดหนักสูงสุด 1 ล้านบาท งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37
98 Wireless ผ่านการรับรองคุณภาพจาก LEED จากจากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา
กลุ่มทุนต่างชาติทำตลาดคอนโดพลิก
แสนสิริพร้อมส่งมอบโครงการ “เดอะ โมนูเมนต์ สนามเป้า” คาดทยอยรับยอดโอน 80% ภายในสิ้นปีนี้
“ลลิล พร็อพเพอร์ตี้” ส่งโปรท้ายให้ครบ ฟรีหมด จบที่เดียว
เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง รุกแคมเปญใหญ่ ฟรี! ทุกค่าใช้จ่าย
“ออริจิ้น” จัดหนักงานมหกรรมบ้านฯ 5-8 ต.ค.นี้
ซีเอ็มซี กรุ๊ป จัดโปรฯ ส่งท้ายปี CMC Grand Sale 2017 ฟรีทุกอย่าง
กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จ้องเปิดโครงการใหม่
“Ananda HEART SALE #โปรใจใจ ให้อยู่เลย”
การเคหะเตรียมพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่ชุมชนร่มเกล้า
โค้งสุดท้าย! โปรแรงแห่งปีจากธนาสิริ กับมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37
ออลล์ อินสไปร์ จัดโปรโดนใจ “ทุกยูนิต ราคาเดียว” งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37
ESTAR จัดโปรร้อนงานมหกรรมบ้านฯ
กลุ่มธารารมณ์นำบ้านทำเลเด่น มอบโปรฯ พิเศษสุด ในงานมหกรรมบ้านและคอนโด
“ศรีนครินทร์” ทำเลทองนักลงทุนคอนโดฯ
ซัมเมอร์ฮิลล์ ศูนย์รวมไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ใจกลางพระโขนง เตรียมเปิดตัวปลายปีนี้
The Cube ขนคอนโดและทาวน์โฮมร่วมงาน ‘มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37’
เสนาฯ เปิดจอง 3 โครงการ 30 ก.ย. – 1 ต.ค.นี้ article
โค้งสุดท้าย กับ HOT DEAL! โปรแรง แปลงฮ็อตลดสูงสุดเกือบ 2 ล้านบาท!!
ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร Sold Out กวาดยอดขาย 2,900 ล้านบาท
สามบิ๊กสมาคมอสังหาฯจัดมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37
กูรูชี้อีก5ปีแลนด์มาร์คกทม.พลิกโฉม
พฤกษา ปล่อยแคมเปญเด็ดส่งท้ายปี “ลุ้นรวยทอง”   แจกหนัก แจกจริงกว่า 7 ล้านบาท  
พฤกษา เรียลเอสเตท จับมือ Starbucks ครั้งแรกเปิดสาขาใหม่ ที่ Chapter One Eco คอนโดสไตล์ Scandinavians แห่งแรกในเมืองไทย
ดี-แลนด์ฯ ปักหมุดทำเลทองโซนตะวันออกรับอีอีซี
สิงห์เดินหน้าลงทุนดันบริษัทเป็นโฮลดิ้ง
เอพี ไทยแลนด์’ เดินหน้าติดตั้งเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED ที่คอนโดเอพี รณรงค์ให้คนไทยตระหนักและพร้อมรับมือ ‘ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน’ มหันตภัยเงียบคร่าชีวิต
กลุ่มทุนไทย-จีนปั้น “Trust City” เมืองการค้าค่ากว่า100,000ล้าน
บริษัทพัฒนาอสังหาฯน้องใหม่ผุดคอนโดฯหรูย่านทองหล่อ
อนันดาฯ จ่อเปิดตัว 3 โครงการรวด มูลค่ากว่า 8,300 ล้านบาท
ศุภาลัย เปิดกลยุทธ์รุกตลาดครึ่งปีหลังมุ่งขยายทำเลใหม่
“ควอลิตี้เฮ้าส์” ปลื้ม “Q District” 3 ทำเล 2 วัน กวาดยอดจอง 500 ล้าน
HANA จัดงาน Opportunity Day พบนักลงทุน
“ออริจิ้น” ร่วมงาน Opportunity Day โชว์ภาพความแข็งแกร่งหลังร่วมทุน “โนมูระ”
พฤกษา เรียลเอสเตท จับมือ ซีพี ออลล์ เอาใจลูกค้าเปิด เซเว่น อีเลฟเว่น ในทุกโครงการ
APEX” ผนึกกำลัง “แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล” บริหาร “โฟร์พอยท์ส บายเชอราตัน พัทยา”
มั่นคงฯ รุกตลาดปทุมธานี เปิดตัว ‘ชวนชื่น ไพร์ม กรุงเทพ-ปทุมธานี’
แสนสิริเปิดตัว “สิริ สแควร์ เจริญกรุง 80”พร้อม “สิริ อเวนิว เพชรเกษม 81” รุกตลาดโฮมออฟฟิศ-ช็อปเฮาส์ article
ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย และ EcoWorld Ballymore บุกตลาด London
เมเจอร์ปั้นแบรนด์”มารุ” คอนโดเพื่อคนรักน้องหมา
รับสร้างบ้าน 4วันยอดจองทะลุกว่า 2,680 ล้านบาท
อภิมหกรรมบ้าน-คอนโด-สินเชื่อแห่งปี
ตั้งเป้างานรับสร้างบ้านช่วยกระตุ้นตลาดฟื้น 5-10 %
ซีเอ็มซี กรุ๊ป ท้าให้เทียบ ในงานอภิมหกรรมบ้าน-คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี 2017
“ลลิล พร็อพเพอร์ตี้” ชู “ลลิล ทาวน์” ตอบโจทย์เรียลดีมานด์
GLAND กำไรไตรมาส 2 พุ่ง 176.84%
แอสเซทไวส์ ส่ง “แอทโมซ ลาดพร้าว 71” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง
JSP อวดผลงาน ไตรมาส 2 ทุบสถิติโตกว่า 112%
ธนาสิริ นำบ้านคุณภาพจัดโปรโมชั่นพิเศษ ในงานอภิมหกรรมบ้าน-คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี 2017
ศุภาลัย เดินตามแผน ลุยอสังหาฯ แนวราบ เปิด3โครงการมูลค่า 1,285 ล้านบาท
“ORI”ฟันกำไรครึ่งปีแรก  โตทะลุ 227%
‘เอพี ไทยแลนด์’ แจงครึ่งปีกวาดรายได้กว่า 10,500 ล้านบาท
เนอวานา ไดอิ จัดแคมเปญ”มอบดอกเบี้ยคงที่ 1.99 % นาน 3 ปี
เปิดตัว The Cube Town Lamlukka บอสปลื้มยอดจองพุ่ง 35%
“บ้านลุมพินี บ้านน่าอยู่” จัดแคมเปญความสุข “รักแม่” เริ่ม 2.34 ลบ.
โนเบิล อราวด์ สุขุมวิท 33 สุดฮอตปิดยอดขายกว่า 80% จากการเปิดตัวครั้งแรก
ฮาบิแทท เตรียมผุด 2 โครงการ เจาะตลาดไฮเอนด์
“เดอะทรัสต์ คอนโด @บีทีเอส เอราวัณ” คอนโดฯติดรถไฟฟ้า ราคา เริ่ม 1.79 ล้าน
อยู่ฟรี 3 ปี!!! “ออริจิ้น” จัดโปรแรง Stunning Price โครงการใกล้รถไฟฟ้า17-20 ส.ค.นี้
ร่วมอิสสระ อวดโฉมวิลล่าหรู “บาบาบีช คลับ เรสซิเดนส์ หัวหิน”
ต่างชาติแห่ลงทุน ‘สิงห์ เอสเตท’ เชื่อมั่นแผนลงทุนเมกะโปรเจกต์
ดิ เอเจ้นท์ ในเครืออนันดา ผนึก เบิร์กลีย์ กรุ๊ป บุกลอนดอน article
“ดี-แลนด์ฯ” จับมือ “ฟิกซิ” รุกบริการหลังการขาย
GLOWFISH ตกผลึกโมเดลโกลว์ฟิช สาทร
อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท ครึ่งปีแลกตามเป้า
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จัดโปรโมชั่น “มหัศจรรย์แห่งปี”
‘เอพี ขึ้นแท่นคว้ายอดขายอันดับ2ลุยเปิดใหม่18 โครงการมูลค่า 28,750 ล้านบาท
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านชี้ธุรกิจเข้าสู่จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่
  โครงการ The Bangkok Thonglor ได้รับรางวัลการออกแบบโครงการจาก International Property Awards
ซัมเมอร์ฮิลล์ ปรับโฉมพระโขนง เปิดศูนย์รวมร้านค้าไลฟ์สไตล์แห่งใหม่
โนเบิลฯ ปั้นแบรนด์ "Around" ผุดคอนโดฯย่านสุขุมวิท-พร้อมพงษ์ เคาะราคาเริ่มที่ 5.5 ล้านบาท
อนันดาฯ จัด PRE-SALES โครงการคอนโดมิเนี่ยมหรู "ASHTON ASOKE – RAMA 9" เริ่ม 22-23 ก.ค. นี้
ศุภาลัย จัดงาน Gift & Give Party ยกขบวน 3 โครงการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกบูธอัดโปรโมชั่นแรง
มั่นคงเคหะการ จัดแคมเปญ ‘ผ่อนสบาย จ่ายเบา เบา คงที่ 3 ปี’ ถึง 31 ก.ค. นี้
ศุภาลัยครึ่งปีแรกทำยอดขายเข้าเป้าโต 29 % เตรียมผุดอีก 22 โครงการ
เพอร์เฟค ลุยเปิด 8 โครงการใหม่ 14,178 ล้านมั่นใจโกยยอดขายและรายได้ตามเป้า
ศุภาลัย จัดโปรฯ “ได้บ้าน ได้บิน ฟินไกล ทั่วเจแปน”
“แอสเซทไวส์” ลุยเปิดคอนโดซีรีส์ Modiz
พร็อพเพอร์ติ้ เพอร์เฟค ปล่อยไวรัลโฆษณาทาวน์โฮม ขึ้นแท่นคลิปยอดนิยมทะลุล้านวิวชั่วข้ามคืน
อนันดา รุกหนักไตรมาส 2 จับมือมิตซุย ลุยเปิด 5 โครงการ มูลค่ากว่า 21,700 ลบ.
“บ้านลุมพินี” ร่วมฉลอง 28 ปี LPN ส่งบิ๊กแคมเปญ “ดีต่อใจ ให้เกินแสน แทนขอบคุณ”
ธารารมณ์เอสเตท จัดโปรโมชั่นจุใจ “ได้ง่ายๆ จ่าย 0 บาท รับหน้าฝน”
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เปิดแผนธุรกิจครึ่งหลังปี 60
แสนสิริ ตอกย้ำศักยภาพ 98 Wireless  ผ่านทิศทางการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ไทย จากบทวิเคราะห์ในงาน ‘Global Luxury Property Market Research 2017’
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เปิดขาย Pre-Sale THE BANGKOK THONGLOR
เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ
SENA จับมือ "แอคคิวท์ เรียลตี้" ลุยธุรกิจนายหน้าอสังหาฯ
ทาวน์เฮาส์เปิดตัวใหม่แซงอาคารชุด: เมษายน 2560
อนันดาฯ เปิดตัวแคมเปญ "Today Together Tomorrow"#WECulture
SIRI ไตรมาสแรกรายได้ทรงตัว
ราคาที่ดินปี 60 จะขึ้น 4% แพงสุดอยู่ที่ 2.13 ล้าน/ตรว.
ไตรมาสแรกพฤกษาฯรายได้วูบสวนทางยอดขายพุ่ง
อนันดาฯ ประกาศปรับเพิ่มเป้ายอดขาย 25%
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ส่งโปรโมชั่นท้าลมร้อน ลดสูงสุด 5 แสนบาททุกยูนิต
“โพลี เพลสฯ พหลโยธิน 23” เปิดขายตึกใหม่หลังยอดจองกระฉูดกว่า 80%
ราคา-ลด-พิเศษ” 29 เม.ย. นี้เฉพาะลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76 - แบริ่ง สเตชั่น
แสนสิริชี้จับตาตลาดคอนโดมิเนียม “หัวหิน-พัทยา” โตแรง
ESTAR โอนนารา9 รับรายได้ 2,400 ล้าน
รถไฟฟ้าสีเหลืองฉุดราคาที่ดินพุ่ง5-10%
‘เอพี ไทยแลนด์’ ส่งแบรนด์ LIFE ลาดพร้าว มูลค่าโครงการ 7,600 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น 2.9 ล้านบาท article
ศุภาลัย ปิดยอดขายไตรมาสแรก ปี 60 โชว์ตัวเลขพุ่งสูงถึง 7,561 ล้านบาท
วีรันดาฯทุ่ม 2,500 ล้านผุดคอนโด-โรงแรมริมหาดหัวหิน
SAM โชว์ผลงาน Q1 พร้อมเปิดแผนกลยุทธปี 60
แสนสิริ” คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ จากเวทีระดับอินเตอร์
ดับเบิ้ลยู-ชินวะเล็งเซ็นต์เอเจ้นท์ปล่อยห้องเช่าญี่ปุ่น “รูเนะสุ ทองหล่อ 5”
เปิดตัวแล้ว‘One Bangkok’โครงการอสังหาฯครบวงจรมูลค่าการลงทุนมากกว่าแสนล้าน บนที่ดินที่ทุกคนจับตามอง article
สิงห์ เอสเตท จับมือ ฮาร์ด ร็อค ผุดธีม โฮเทล ที่มัลดีฟส์
พฤกษา เปิดเดอะรีเซิร์ฟ ทองหล่อ กวาด 1,600 ล้าน
ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ เปิดตัว 3 สัปดาห์ ยอดจองทะลุเป้าแตะ 70%
ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย เผยแนวโน้มตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ
แอสเสท เวิรด์ฯ เร่งขยายอาณาจักรโรงแรมอีก5ปีมีเฉียดร้อย
SMPP รุกหนักปี 60 เล็งเปิดโครงการ มูลค่ารวม 1,245 ล้านบาท
เอพี เผยทำเลปิ่นเกล้า – จรัญฯ บูมรับอานิสงส์โครงข่ายคมนาคม
โปรโมชั่นสุดคุ้ม “Supalai One Price” ราคาเดียวเท่านั้น
บ้านลุมพินี สวนหลวง ร.๙ เปิดตัวบ้านเดี่ยว 2 ชั้น รุ่นใหม่
ศุภาลัย ยกทัพ 11 โครงการ จัดงาน “Supalai Shock Price” ราคานี้มีครั้งเดียว
ไอคอนฯเปิดตัวซอฟแวร์ระบบจัดการธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ
SENA เตรียมผุดโครงการ่วมทุนกลุ่ม ฮันคิว เรียลตี้
3 สมาคมอสังหาฯ ปลื้มงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 36 สำเร็จเกินเป้า
“ชีวาทัย” จัดงาน Exclusive Launch 3 วันเท่านั้น
The Key สาทร-เจริญราษฎร์ คอนโดใจกลางสาทรเปิดให้ชมครั้งแรก 25 มีนาคมนี้
ธนาสิริ เปิดใหม่ 2 โครงการ มูลค่า 995 ล้านบาท
แสนสิริทุ่ม 300 ล้านบาทดึงลูกค้าต่างประเทศ
เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ แอท ไอคอนสยาม ทุบสถิติใหม่ ราคาขายโครงการเรสซิเดนซ์หรู 620,000 บาท ต่อตร.ม.
ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเผยพัทยาทำเลทองแห่งอนาคต
อนันดา อัดแคมเปญ โครงการ “ไอดีโอ สุขุมวิท 93
ครั้งเดียวแห่งปีLPN ทั้งลดและผ่อนสูงสุด 40% เสาร์ที่ 11 มี.ค.นี้ วันเดียว article
ปรับทัพบริษัทลูก LPN ลงตัว“แตกเพื่อโต”ดึงพัทธมิตรเข้าถือหุ้น LPS 37% “อนันดา” ขอเอี่ยวถือหุ้นแค่ 10% article
“ฮาบิแทท กรุ๊ป” ผุดคอนโดฯเพื่อการลงทุน
มั่นคง ฯเดินหน้าเปิด 5 โครงการใหม่รวมมูลค่า 5,475 ลบ.
อีสเทอร์น สตาร์ กำไรสุทธิปี 59 พุ่ง 216 ล้านบาท
อนันดาฯขยับจับตลาดแนวราบตั้งเป้ากวาด 1 หมื่นล.ใน 3 ปี
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เปิดโครงการใหม่ “นันทวัน บางนา กม.7” วันที่ 11 – 12 มีนาคมนี้
ชาญอิสสระดัน แบรนด์ศรีพันวา- บาบา ขึ้นอินเตอร์
3 สมาคมมั่นใจอสังหากระเตื้องเร่งกระตุ้นยอดขาย
ชีวาทัย ร่วมทุนต่างชาติ-ท้องถิ่นบุกภูเก็ต
กลุ่มทุนเซนต์จอห์นผุดคอนโดติดSCB พาร์คเคาะราคาต่ำกว่าตลาด
AP เปิดตัว 15โครงการใหม่ พร้อมบ้านแบบใหม่ตามใจลูกค้า ตั้งเป้า2.44 พันล้านในไตรมาสแรก
เพิ่มทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มกำไร  พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค article
อนันดาฯรุกธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
เนอวานา-ไดอิเปิดแผนรุกคืบจบในที่เดียว
แนะทางเจาะตลาดคอนโดไฮเอนด์
พลัส พร็อพเพอร์ตี้ มุ่งสู่บริการดิจิตอลเต็มสูบเปิดฟีเจอร์ใหม่ผ่าน 2 เว็บไซต์
“ศูนย์วิจัยศุภาลัย” เริ่มเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยสู่สาธารณชน
พฤกษา เรียลเอสเตท รุกตลาดพรีเมียม เปิดตัว The Reserve ทองหล่อ
ควอลิตี้เฮ้าส์ จับมือ ทีเอ็มบี ออกแคมเปญเงินกู้ซื้อบ้านอัตราพิเศษดอกเบี้ยคงที่ 3.65% ต่อปี นาน 3 ปีแรก
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เปิดให้ชมพื้นที่ส่วนกลางโครงการ THE BANGKOK SATHORN บนอาคารจริงครั้งแรก
“ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9” เปิดจอง 15 - 21 ก.พ. นี้
สิงห์ เอสเตท จับมือ ฮ่องกง แลนด์ ทุ่ม 6,000 ล้านเปิดโปรเจกท์หรู
ตลาดคอนโดหรูสุดเย้ายวน”พฤกษา”ลุยเปิดหวังเพิ่มยอด
อิงไอเดีย คนเจน y เนรมิตรฝัน "สตาร์ทอัพ"ต่อยอด Big project สำเร็จ หรือล้มเหลว สาระ หรือ อนาคตที่ยังยืน article
เครือ LPN ปรับโมเดลธุรกิจก้าวสู่ บริบทใหม่แห่งความยั่งยืน
“ออริจิ้น” เปิดแผนปีระกา จ่อผุด 9 โครงการใหม่ มูลค่า 15,000 ล้าน
อีสเทอร์น สตาร์ เปิดแผนรุกครั้งใหม่
"แค่เห็นราคา-ทำเล" ก็เห็นอนาคต..!
บ้านราชประสงค์อัดแคมเปญ “ทองแลกคอนโด”
LPN "สแกน" กำลังซื้อคอนโดต้นปี60เปิด2โปรเจ็กต์2กลุ่มราคาขายทะลุ1.7 พันล.
สิงห์ เอสเตท ตั้งเป้าปี 63 ดันแบรนด์ขึ้นระดับโลก
ศุภาลัย จัดโปรฯจอง+สัญญา 50,000 บาท ฟรี! ค่าใช้จ่าย
มานะ พัฒนาการ เปิดตัว New Brand ตั้งเป้ารายได้ 4600 ล้าน ภายใน 3ปี article
ผู้บริหารแลนด์ฯ ชี้ราคาที่ดินในเมืองใกล้ถึงจุดอิ่มตัว
“ออลล์ อินสไปร์” ดัน ไรส์ พระราม 9 เปิดตลาด เอเชียตะวันออก
ABC วางเป้าปี 60 มุ่งเทคโอเวอร์โครงการ
แสนสิริรุกหนักตลาดต่างประเทศตั้งเป้าเกือบ40%
ศุภาลัยลุยปรับโครงการสร้างบริหาร
อนันต์เผยแผนแลนด์เร่งขยายศูนย์การค้า-โรงแรม
ลลิลเปิดแผนปี 60 ตั้งเป้าโต15%คว้ายอดขาย 3,600 ล้าน
ณุศาศิ ริจ้างบริษัทก่อสร้างจีนสร้าง เดอะเลเจ้นด์ สยาม
“เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป” ตั้งเป้าโต100% เตรียมลุยคอนโดแนวรถไฟฟ้ า
SENA ผนึก“ฮันคิว เรียลตี้” ยักษ์ใหญ่แดนปลาดิบตั้ง “เสนา ฮันคิว 1”
บีทีเอส-แสนสิริ สร้างความมั่นใจร่วมกัน มุ่งหน้าสู่ 5ปี 25โครงการ 100,000 ล้าน
อนันดาฯยกระดับการออกแบบชูระบบ 3 มิติ
ชินวะ กรุ๊ป-ยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่น ผุด“รูเนะสุ ทองหล่อ 5”มูลค่า1,200 ล้าน
แสนสิริ ส่งโอนคอนโดใจกลางสุขุมวิท “EDGE Sukhumvit 23” มูลค่า 2,900 ล.สุขุมวิทยังมีให้ขาย
เนอวานามอบโปรฯ สุดพิเศษ Last Minutes Deals! ส่งท้ายปี
ออริจิ้น เผยผลประกอบการไตรมาส 3/59 ทำกำไรได้ 158.22 ลบ.
ลลิล เผย 9 เดือน กวาดรายได้ 2,050 ล้านบาท
ABC เปิดเช่าพื้นที่โครงการ ABC WORLD
พฤกษา ยังมั่นใจสิ้นปีคว้ายอดขายตามเป้า
พฤกษาปรับโมเดลรุกจับตลาดพรีเมี่ยม
ศุภาลัย ลุยโครงการใหม่ล่าสุดย่านเทพารักษ์
ออริจิ้นบุก New CBD ผุด “นอตติ้ง ฮิลล์ จตุจักร อินเตอร์เชนจ์”
แสนสิริเตรียมเปิดพรีเซลล์เดอะ ไลน์ 2 โครงการใหม่
THANA ผุด“ธนาคลัสเตอร์ สถานีเซ็นทรัล-บางใหญ่ ”
เปิดตัว “เคเอเอ็น พร๊อพเพอร์ตี้” น้องใหม่อสังหาฯ
ออลล์ อินสไปร์ ผุด“ไรส์ พระราม 9”
นายณ์ เอสเตท เปิดเฟสใหม่ “เฌอคูน”
เอพี ไทยแลนด์’ เปิดนิทรรศการ ‘AP THINK THINGS
แสนสิริ ทุ่ม 50 ล้าน จัดงาน แสนสิริ ไลฟ์ คัมส์ โฮม 2016
แสนสิริ ทุ่ม 50 ล้าน จัดงาน แสนสิริ ไลฟ์ คัมส์ โฮม 2016
ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ ทุ่มงบ 4,000 ลบ. ผุด ‘เกตเวย์ บางซื่อ’